THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STRATEGIC MARKETING IN THE INFORMATION TECHNOLOGY FIELD

Authors

Zvyagintseva Olga
Doctor of Economics, Professor of the Department of Management and Finance, P. Orlik International Classical University
https://orcid.org/0000-0003-1551-5835
Ivantsova Natalia
Doctor of Psychological Sciences, Professor, Professor of the Department of Psychology and Pedagogical Education P. Orlik International Classical University
https://orcid.org/0000-0001-9844-4715
Verbina Yuliya
PhD of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Psychology and Pedagogical Education, P. Orlik International Classical University
https://orcid.org/0000-0001-9599-974X
Evdokimova Natalia
Doctor of Psychological Sciences, Professor, Vice-Rector for Scientific and International Activities P. Orlik International Classical University
https://orcid.org/0000-0002-8789-278X

Synopsis

Головне завдання стратегічного маркетингу в сфері ІТ – це створення і підтримання позитивного іміджу, репутації, цільного “живого” образу компанії, – бренду. У разі, коли IT-компанія виробляє та пропонує на ринку власні продукти їх також слід просувати в рамках єдиної концепції та під одним ім'ям, назвою фірми. Справді, володіючи локальним брендом, – програмним продуктом, лінійкою комп'ютерної техніки, і не пов'язуючи його з ім'ям фірми, IT компанія тим самим свідомо знижує цінність свого імені, як бренду, і позбавляє локальний бренд підтримки. Вже чисто психологічно з'єднання імені локального бренда з назвою компанії підвищує впізнаваність торгової марки: продукти компанії Microsoft з приставкою Microsoft – Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Power Point. Те ж саме можна сказати про Intel – Intel Pentium, Intel Xeon; так само іменується техніка Siemens, Samsung, Cisco. Саме це працює над створенням образу бренду та підтримкою імені компанії.
Ефективний маркетинг більше не може мати підлегле становище в системі управління компанії. Адже по суті своїй маркетинг – носій ідеології бізнесу, його ідеї. Маркетинг знаходить своє вираження у філософії, стратегії і тактиці, реалізовується в організаційній структурі компанії, прийнятій системі мотивації персоналу, організації праці, корпоративних цінностях, цілях і завданнях.

Chapters

  • РОЗДІЛ 1. НЕОБХІДНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ТА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
  • РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ
  • РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

References

Словарь иностранных слов. – 14-е изд., испр. – М.: Рус.яз., 1987. – 608 с.

Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф. Котлер, Дж. А. Касліоне; [пер. з англ. за ред. Т. В. Співаковської, С. В. Співаковського]. – К.: Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009. – 208 с.

Кредисов А. Маркетинг на зламі ХХ і ХХІ ст.: особливості та перспективи розвитку / А. Кредисов, В. Наумова // Економіка України. – 1999. – №9. – С. 4-11.

McCarthy E. J. Basic Marketing: A Managerial Approach / E. J. McCarthy. – Homewood, IL. – Irwin, 1960. – 291 p.

Крылова Г.Д. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: учеб. пособ. для вузов / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 519 с.

Borden N.H. The Concept of the Marketing Mix / N. H. Borden. – Science in Marketing, John Wiley & Sons. – New York,1965. – pp. 386-397.

Culliton J. W. The Management of Marketing Costs, Division of Research / J. W. Culliton. – Graduate School of Business Administration, Harvard University. – Boston, MA., 1948. – 234 p.

Frey A.W. Advertising, 3rd Ed. / A.W. Frey. – The Ronald Press. – New York, 1961. – 127 p.

Booms B.H. Marketing strategies and organization structures for service firms / B.H. Booms, M.J. Bitner // Marketing of Services, American Marketing Association, Chicago, IL, 1970. – pp. 47-51.

Lauterborn B. New marketing litany: Four P’s passe. / B. Lauterborn. – C-words take over, 1990. – 55 p.

Otlacan O. E-Marketing Strategy: 7 Dimensions to Consider (The EMarketing Mix). / O. Otlacan. – The RPress. – New York, 2005. – 57 p.

Маркетинг / Под ред. М. Бейкера; пер. с англ. Н. Качанова и др. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 1999. – 656 с.

Doyle P. Marketing Management and Strategy. / P. Doyle. – N.Y.: Prentice Hall, 1994. – 98 p.

Примак Т. О. Маркетинг: навч. посіб. / Т. О. Примак. – К.: МАУП, 2004. – 228 с.

Багиев Г. Л. Маркетинг. Терминологический словар: учебник для ВУЗ’ов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2001. – 718 с.

Gale Ch. Cases in International Marketing / Ch. Gale, N. H. Borden, J. P. Jannet. – N.Y.: Englwood Cliffs, 2001. – 387 р.

Paliwoda S. The Essence of International Marketing. – N.Y.: Prentice Hall, 1994. – 627 р.

Бейкер М.Дж. Сущность и границы маркетинга. Маркетинг – философия или функция? [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.4p.ru/main/theory/3157/.

Голубков Е.П. О некоторых понятиях и терминологии маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. – № 5. – 2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.uprav.biz/materials/mar%20keting/view/4235.html.

Кунц Г. Управление. Системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. Ордоннел; [в 2-х т.] – Т. 1. – М.: Прогресс, 1981. – 105 с.

Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / У. Кинг, Д. Клиланд; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982. – 234 с.

Голубцов Д. Маркетинг – новый взгляд на систему / Д. Голубцов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.marketingscout.ru/2010/04/blog-post_24.html.

Marketing – from “4 P’s” to “4 C’s” to “4 V’s”. [Електронний ресурс]. Режим доступу до матер.: http://thisayakorn.hubpages.com/hub/marketing-4Ps-4Cs-4Vs.

Палий В.Ф. Еще раз про маркетинг-микс, или не оставить ли наконец в покое концепцию “4 Р”? / В.Ф. Палий. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_3455/.

Максимова Т.С. Особенности экономического механизма управления воспроизводством трудовых ресурсов региона / Т.С. Максимова // Проблемы комплексного развития региона: хозяйственно-правовые и социально-экономические аспекты / НАН Украины: Ин-т экон.-правовых иссл. – Луганск: Изд-во ВНУ. – 1999. – С.190-196.

Шипунова О.В. Финансово-экономический механизм предприятия в условиях рыночной экономики / О.В. Шипунова // Вісн. Укр. акад. банк. справи. – 2000. – № 2(9). – С. 62-66.

Мельник В. І. Економічні умови формування механізму регулювання виробництва та реалізації продукції підприємства / В.І. Мельник // КГ. – К.: Техніка. – 2001. – Вип. 31. – С. 84-87.

Гиковатый В.М. Модель выбора оптимальной линии поведения предприятия при взаимодействии с потребителями / В.М. Гиковатый // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць, Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. 161. – С. 191-198.

Ковалюк О.М. Фінансовий механізм організації економіки України: монографія / О.М. Ковалюк. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 396 с.

Пристюк В.М. Методична програма приведення в дію господарського механізму стабілізації середовища підприємств / В.М. Пристюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля. – 2005. – Вип. 14. – С. 50-56.

Скидан О.В. Аграрна політика України в період ринкової трансформації: монографія / О.В. Скидан. – Житомир: ЖНАУ, 2008. – 376 с.

Артоболевский И.И. Теория машин и механизмов / И. И. Артоболевский. – М.: Наука, 1988. – 324 с.

Эванс Дж. Маркетинг / Дж. Эванс, Б. Берман; сокр. пер. с англ. Л.В. Кузьминой, Ю.Ю. Корлюгова. – М.: Экономика, 1990. – 350 с.

Соловьев Б. Основы маркетинговой деятельности предприятия / Б. Соловьев // Соц. труд. – 1990. – № 1. – С. 10-26.

Маджаро С. Международный маркетинг / С. Маджаро; сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1979. – 350 с.

Дихтль Е. Практический маркетинг: учебн. пособ. / Е. Дихтль, Х. Хёршген; пер. с нем. А.М. Макарова. – М.: Высш. шк., 1995. – 255 с.

Хоскинг А. Курс предпринимательства: практическое пособие / А. Хоскинг; пер. с англ. А.В. Дрыночкина, В.Н. Ляшенко. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 352 с.

Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с франц. Б.И. Лифляндчика, В.Л. Дунаевского, С.А. Бурьян. – М.: Экономика, 2000. – 570 с.

Займан С. Конец маркетинга, каким мы его знаем / С. Займан; пер. с англ. – М.: Экономика, 2007. – 126 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. / Ф. Котлер. – 11-е изд.; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2005. – 800 с.

Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер / Ф. Котлер; пер. с англ. О. Литвиновой. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 224 с.

Райс Э. Позиционирование: борьба за узнаваемость / Э. Райс, Дж. Траут; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 256 с.

Самагина О.А. Маркетинг / О.А. Самагина. – Воронеж: ВГУ, 2003. – 71 с.

Траут Дж. 22 непреложных закона маркетинга / Дж. Траут, Э. Райс; пер. с англ. – М.: АСТ, Харвест, 2009. – 160 с.

Траут Дж. Маркетинг снизу вверх / Э. Райс, Дж. Траут; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2009. – 224 с.

Траут Дж. Отличайся или погибай / Дж. Траут, С. Ривкин; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с.

Шив Ч.Д. Курс МВА по маркетингу / Ч.Д. Шив, А. У. Хайэм; пер. с англ. – М.: Экономика, 1990. – 354 с.

Беквит Г. Продавая незримое / Г. Беквит; пер. с англ. – М.: Экономика, 1999. – 101 с.

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. / К. Лавлок; пер. с англ. Т.В. Безвенюк. – М.: Вильямс, 2005. – 1008 с.

Хилл С. Радикальный маркетинг / С. Хилл, Г. Рифкин; перев. с англ. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2000. – 411 с.

Манн И.Б. Маркетинг на 100 %: Ремикс: Как стать хорошим менеджером по маркетингу / И.Б. Манн. – М.: Манн, Иванов, Фербер, 2005. – 416 с.

Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф. Уэбстер; пер. с англ. В.Г. Быстрова. – М.: Изд. дом Гребенникова, 2005. – 416 с.

Сардак С. Будущее маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.speakup.com.ua.

Котлер Ф. Новые маркетинговые технологии. Метод. созд. гениальных идей / Ф. Котлер, Триас де Без Ф.; пер. с англ. – СПб.: Нева, 2004. – 192 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: учебник для вузов / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – 9-е изд.; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 1200 с.

Грант В. Эволюционный процесс / В. Грант. – М.: Мир, 1989. – 305 с.

Пасічник В. Маркетинг будівельних ринків України: поточний стан і перспективи / В. Пасічник // Маркетинг в Україні. № 4. – 2006. – С. 55-59.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / А. Смит; пер. с англ. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

Долан Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей; пер. с англ. В. Лукашевича и др. – СПб., 1992. – 496 с.

Макконнел К.Р. Экономика: Принципы, проблемы и практика / К.Р. Маконнел, С.А. Брю; пер. с англ. – Баку: Азербайджан, 1992. – 399 с.

Пилипенко В.М. Чому і як клієнт обирає маркетингову агенцію? / В.М. Пилипенко // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 1. – С. 4-7.

Скоробогатих І. Комплексна модель фахівця з маркетингу: десятилітній досвід досліджень РЕА ім. Г.В. Плеханова / І. Скоробогатих // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 4. – С. 67-70.

Інтерв’ю з І. Лилик. Кваліфікаційні вимоги до маркетологів: діяльність Української асоціації маркетингу // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 6. – С. 60.

Підприємці у громадянському суспільстві: сучасна практика та завдання в Україні / ВГО “Українська асоціація маркетингу”. – К., 2008. – 92 с.

Звягінцева О. Б. Маркетингове макросередовище підприємств харчового бізнесу України та Українського Причорномор’я / О. Б. Звягінцева: монографія. – Одеса: Фотосинтетика, 2011. – 436 с.

Управление маркетингом: глоссарий / Под ред. Короткова А. В., Синяевой И. М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 463 с.

Райзберг Б. Современный экономический словарь [Электронный ресурс] / Б. Райзберг, Л. Лозовский, Е. Стародубцева. – Режим доступа к матер.: http://vocable.ru/dictionary/88.

Глоссарий по маркетингу: проект “Хидирнери луцман кентрон” [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://vocable.ru/dictionary/536.

Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://vocable.ru/dictionary/80.

Словарь маркетинговых терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.btl.su/info/articles/135.

Kahle L.R., Poulos B., Sukhdial A. Changes in Social Values in the United States during the Past Decade, Journal of Advertising Research, Vol.28, February-March, pp.35-41.

Симонов П.В. Эмоциональный мозг / П.В. Симонов. – М.: Наука, 1981. – 215 с.

Голубева Э.А. Некоторые направления и перспективы исследования природных основ индивидуальных различий [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1555.

Филиппов А.В. Проблемы совместной деятельности в психологии управления / А.В. Филиппов, Г.Л. Ильин // Вопросы психологии, – 1984. – № 6. – С. 5-15.

Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://www.koob.ru.

Занюк С. Психология мотивации [Электронный ресурс]. – Режим доступа к матер.: http://tkd.kulichki.net/psih/index.htm.

Шарова Н. В. Общая психология: Психология личности: учеб. изд. / Н.В. Шарова. – Ярославль: Яр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 2007. – 410 с.

Maslow A. H. Motivation and Personality (2nd ed.) / A. H. Maslow. – N.Y., Harper & Row, 1970. – 339 р.

Блэкуэлл Р. Поведение потребителей. / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. – 10-е изд.; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 944 с.

Cannon W. G. Wisdom of the Body / W. G. Cannon. – New York, Norton, 1932. – 59 р.

Young P. T. Appetite, palatability and feeding habit; a critical review / P. T. Young. – Psychol. Bull., 1948. – рр. 289-320.

Kardiner A. The Traumatic Neuroses of War / А. Kardiner. – New York, Hoeber, 1941. – 78 р.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.

McClelland D.C. Competency requirements of senior and mid-level positions in the Department of State / D.C. McClelland, G.O. Klemp, D. Miron. – Boston, McBer, 1977. – 105 р.

Lewin K. A. Dynamic Theory of Personality / K.A. Lewin. – N.Y., McGraw-Hill, 1935. – 314 р.

Ильясов Ф.Н. Соотношение структуры потребностей и структуры цен // Ф.Н. Ильясов – М.: Ин-т социологии РАН, 1993. – 251 с.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Дж. Мейкенз. – 4-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2007. – 1046 с.

Шевченко О. Л. Маркетингова товарна політика як основа маркетингової стратегії / О.Л. Шевченко // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих вчених та аспірантів. – Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2001. – С.130-141.

Войтович С.Я. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів у системі маркетингу / С.Я. Войтович // Проблеми економіки та управління: зб. наук. праць. Вісник держ. ун-ту “Львів. політехніка". – № 353. – Львів: Львів. політехніка, 1998. – С. 154-156.

Пашутин С.Б. “Ажиотажный” маркетинг / С.Б. Пашутин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – № 5 (67). – С. 73-78.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. з англ. – М.: Дело, 1997. – 704 с.

Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетинга / Ф.Уэбстер; пер. с англ. В.Г. Быстрова, М.В. Ткаченко. – М.: Издат. дом Гребенникова, 2005. – 416 с.

Юлдашева О. Промышленный маркетинг: теория и практика / О. Юлдашева – М.: Махаон, 2008. – 67 с.

Коупленд Т. Стоимость компаний – оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер; под ред. Т. Коупленда; пер. с англ. – М.: Олимп- Бизнес, 2005. – 569 с.

Баклин Л. Стратегия розничной торговли и классификация потребительских товаров / Л. Баклин; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 269 с.

Drucker P.E. Managing in Turbulent Times / P.E. Drucker. – New York, Harper Collins. – 1980. – 978 р.

Звягінцева О.Б. Диференціація брендінгових маркетингових заходів / О.Б. Звягінцева // Маркетинг у третьому тисячолітті; матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Студ., аспірантів та молодих вчених, 19 травня 2010 р. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 102-104.

Звягинцева О.Б. Стандартизация и сертификация продукции и услуг: учебник / О.Б. Звягінцева // Одеса: ФОП:БВВ, 2008. – 207 с.

Звягінцева О.Б. Азбука маркетингу: словник / О.Б. Звягінцева // Одеса: Хавроненко В.В., 2010. – 111 с.

Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / М. І. Бєлявцев І. В. Петепко, І. В. Прозорова. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 332 с.

Долан Р.Дж. Эффективное ценообразование / Р.Дж. Долан, Г. Саймон; пер. с англ. – М.: Экзамен, 2005. – 416 с.

Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика / С.І. Дугіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Берман, Дж. Эванс – 8-е изд.; пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 1184 с.

Корольчук О.П. Франчайзинг (теорія, методологія, практика): монографія / О. П. Корольчук . – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 207 с.

Мирончук Т. В. Переваги та недоліки франчайзингу для учасників франчайзингових відносин / Т. В. Мирончук // Наук. вісник Львів. юридичного ін.-ту. Серія економічна / Гол. ред. В.Л. Ортинський. – Львів: Львів. юридичний ін-т МВС України, 2005. – Вип.2. – С. 32-47.

Балеха Т.В. Формування маркетингових комунікацій роздрібних торговельних підприємств / Т.В. Балеха // Вісн. Київ. Нац. торг.-екон. ун-ту. – 2003. – №4. – С. 23-28.

Иванов Л.А. Мерчандайзинг – прибыль без затрат / Л.А. Иванов – М.: Экономика, 2009. – 117 с.

Брижашева О.В. Маркетинг торговли / О.В. Брижашева. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 170 с.

Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посіб. / Т. І. Лук’янець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

Бротт А. Бархатная революция в рекламе / А. Бротт, С. Зимен; пер. с англ. – М.: Эксмо, 2003. – 144 с.

Яцюк Д. В. Бренд та сучасний категоріальний апарат маркетингу / Д. Яцюк // Наук. вісн. ЧТЕІ-КНТЕУ. – Чернівці: АНТ, 2006. – Вип. І. Екон. науки. – С. 214-222.

Диброва Т.Г. Тенденции развития рынка рекламных услуг: проблемы, перспективы / Т.Г. Диброва // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. – К.: КМУЦА, 2018. – С. 228-236.

Звягінцева О.Б. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / О.Б. Звягінцева, В.Г. Герасимчук та ін. / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Друкарський дім “Папірус”, 2011. – 644 с.

Шив Ч.Д. Курс МБА по маркетингу / Ч.Д. Шив, А.У. Хайэм. – М.: Экономика, 1990. – 354 с.

Шканова О. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / О. Шканова – К.: МАУП, 2018. – 160 с.

Шмитт Б. Эмпирический маркетинг: Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией / Б. Шмитт. – Херсон: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 400 с.

Щепакин М.Б. Технологии производства в рекламе / М.Б. Щепакин, В.И. Петровский, И. Фролов, А.Н. Капитонов. – М.: Изд.-во Междунар. ин-та рекламы, 2001. – 272 с.

Эванс Дж. Маркетинг / Дж. Эванс, Б. Берман. – М.: Экономика, 2000. – 350 с.

Эльбрюнн Б. Логотип / Б. Эльбрюнн. – СПб.: Нева, 2003. – 127 с.

Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы / В.А. Ядов. – Харьков: Наука, 2017. – 247 с.

Cover for THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF STRATEGIC MARKETING IN THE INFORMATION TECHNOLOGY FIELD
Published
April 6, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-956628-7-4