ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY

Authors

Yehanov Olexandr
Candidate of Science (technology), Professor, Professor of Engineering Technology Department
https://orcid.org/0000-0002-3379-9416
Azhyshchev  Viktor
Candidate of Science (technology), Assistant Professor of «Information Control Systems and Technologies” at admiral Makarov National University of Shipbuilding
https://orcid.org/0000-0002-3853-3553
Pohorielova Elena
Candidate of Science (economics), Professor, Head of “Accounting and Economic Analysis” Department at admiral Makarov National University of Shipbuilding
https://orcid.org/0000-0003-2065-2121
Balanenko Olena
Senior Lecturer of “Accounting and Economic Analysis” Department at admiral Makarov National University of Shipbuilding
https://orcid.org/0000-0002-0021-1516

Synopsis

В роботі розглянуто особливості формування сучасних інформаційних систем і технології обліку на підприємствах; принципи та особливості впровадження інформаційних систем обліку на підприємствах; порядок формування документації в умовах використання ІС; методика створення автоматизованих інформаційних систем і технологій обліку; технічне та технологічне забезпечення інформаційних систем обліку й АРМ кінцевого користувача.
Викладені базові концептуальні підходи до побудови інформаційних систем, результати досліджень типових архітектурних рішень та ін. будуть корисними як студентам, аспірантам і викладачам, які спеціалізуються в області автоматизованих систем обліку, так і фахівцям-розробникам корпоративних і банківських інформаційних систем.

Chapters

  • Розділ 1. Основи створення і принципи системного підходу в інформаційних системах і технологіях обліку
  • Розділ 2. Інформаційне забезпечення та основні принципи побудови технологічного процесу і технологічного забезпечення бухгалтерського обліку в умовах функціонування інформаційних систем

References

Адамик О. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті: Навчальний посібник. –Тернопіль: ТАЙП, 2015. – 90 с.

Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навч. посібник / В.М.Антоненко, С.Д.Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь: Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.

Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − К.: НАУ-друк, 2009. – 136 с.

Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньо- господарського контролю в контексті світової інтеграції. Наукове видання. – Житомир: ПП«Рута», 2016. – 432 с.

Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 336 с. ISBN 978-966-629-422-0. Евенко П., Губенко И. Система “Флагман” – шаг вперед // Бухгалтер и компьютер. – 2012. – No 9. – С. 39-41.

Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку: монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.

Лучко М. Р., Адамик О. В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: Навчальний посібник / М.Р. Лучко, О.В. Адамик. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016 – 252 с.

МатюхаМ.М. Інформаційні системи і технології в обліку. / М.М. Матюха. –К.: Університет „Україна”, 2015. – 305 с.

Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.

Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 500 с.

Підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. Четверте видання, доопрацьоване і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 404 с.

Сусіденко В.Т. Інформаційні системи і технології в обліку. [текст] навч. посіб. / В.Т. Сусіденко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 224 с.

Ходаков В. Є., Кірюшатова Е. Г., Захарченко Р. М., Карамушка М. В. Навч. посібн. /за наук. ред. В. Є. Ходакова: – Херсон: Олді- плюс, Київ: Ліра-К; 2012. – 534с.

Гомонай-Стрижко М. В. Інформаційні системи та технології на підприємстві: Конспект лекцій. − Львів: НЛТУ, 2014. – 200 с. [Електрон. ресурс]. / Гомонай-Стрижко М. В., Якімцов В. В. − http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011

Иллюстрированный самоучитель по Microsoft Project: [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: http://www.taurion.ru/project

Начало работы с Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/desktop-getting-starte.

Cover for ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY
Published
June 18, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-957916-0-4