THE WORLD SPACE OF HIGHER EDUCATION: TRENDS IN INTERNATIONALIZATION AND DEVELOPMENT

Authors

Natalia Demyanenko (ed)
Professor, Doctor of Pedagogical Sciences, Head of the Department of Pedagogy and Psychology of the Higher School, National Pedagogical Drahomanov University, Ukraine, Kyiv.

Synopsis

The collective monograph "The World Space of Higher Education: Trends in Internationalization and Development" presents five sections developed based on the results of the author's research. Scientific and theoretical principles of internationalization of national higher education systems are revealed; modern models of university education are characterized; the Ukrainian historical practices of university autonomy in the context of modern interpretation of the principle of autonomy in university management are analyzed; the unity of education and science as an important condition for the organization of professional and pedagogical training of future specialists is substantiated; Innovative didactic technologies adapted to the educational environment of the university are offered. For scientific and pedagogical workers of higher education institutions, practical workers of the educational branch, scientists, students.

Chapters

 • Section I. SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONALIZATION OF NATIONAL SYSTEMS OF HIGHER EDUCATION
  1.1. INTERNATIONALIZATION OF THE EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC SPACE AT PEDAGOGICAL UNIVERSITY
  Natalia Demyanenko
 • Section I. SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONALIZATION OF NATIONAL SYSTEMS OF HIGHER EDUCATION
  1.2. CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE STUDENTS’ INDEPENDENT WORK THEORY AND PRACTICE IN THE HISTORY OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE
  Benera Valentyna
 • Section II. MODERN MODELS OF UNIVERSITY EDUCATION
  MODEL OF SOCIAL SPHERE SPECIALISTS TRAINING AT THE UNIVERSITY
  Svitlana Kolyadenko, Svitlana Sytniakivska
 • Section III. UNIVERSITY AUTONOMY AND ACADEMIC FREEDOMS
  UNIVERSITY AUTONOMY AS A CONDITION FOR THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION: UKRAINIAN HISTORICAL PRACTICES AND CURRENT CHALLENGES
  Natalia Demyanenko
 • Section IV. THE UNITY OF EDUCATION AND SCIENCE IN THE ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION
  4.1. HIGHER SCHOOL PEDAGOGY − SCIENCE, DISCIPLINE, PRACTICE
  Kravchenko Iryna
 • Section IV. THE UNITY OF EDUCATION AND SCIENCE IN THE ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION
  4.2. INTEGRATION APPROACH IN THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN STANDARDS FOR EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC TRAINING OF MASTERS
  Lomakovych Valentyna, Syrotyuk Mykola
 • Section V. INNOVATIVE DIDACTIC TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
  5.1. INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING OF A HIGHER SCHOOL TEACHER
  Smikal Victoriia
 • Section V. INNOVATIVE DIDACTIC TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
  5.2. INTRODUCTION OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION
  Borova Valentyna, Malinovska Nataliia

References

Alla Boiko – naukovi, navchalni y moralni uroky: Naukova pedahohichna shkola (2015) / [Alla Boiko – scientific, educational and moral lessons: Scientific pedagogical school [Uporiad.: V.M. Mokliak, A.V. Khomenko]; PDPU im. V.H. Korolenka. Vyd. 2-he, dopovn. Poltava: TOV «ASMI». 499 s.

Andrushchenko V. P. (2011). Svitanok Yevropy: Problema formuvannia novoho uchytelia dlia obiednanoi Yevropy XXI stolittia. [The Dawn of Europe – The problem of forming new teacher for the united Europe of the 19-th century]. Kyiv: Znannia Ukrainy. 1099 s.

Bekuzarova N.V., Ermolovich E. V. (2012). Kvaziprofessionalnyj harakter smeshannogo obucheniya v pedagogicheskoj magistrature. Vysshee obrazovanie v Rossii. [The quasi-professional nature of blended learning in the pedagogical post- graduate education. The higher education in Russia]. No 10. S. 111-116.

Boiko A. M. (2006). Vykhovannia liudyny: nove i vichne. [Human education: new and eternal.] Poltava: Tekhservis. 568 s.

Verbickij A.A. (2010). Kontekstno-kompetentnostnyj podhod k modernizacii obrazovaniya. Vysshee obrazovanie v Rossii. [Contextual competence approach to the modernization of education. The higher education in Russia]. No 5. S. 32-37.

Verbickij A. A., Ermakova O. B. (2009). Shkola kontekstnogo obucheniya kak model' realizacii kompetentnostnogo podhoda v obshchem obrazovanii. [School of contextual learning as a model for implementation of the competence-based approach in general education.] Pedagogika. No 2. S. 12-18.

Demyanenko N. M. (2008). Do obgruntuvannia fenomenu «naukova shkola». Istoryko-pedahohichni studii: naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. [Justification of the phenomenon "scientific school". Historical and pedagogical studies: scientific journal of National Pedagogical Drahomanov University]. Vyp. 2. S. 176-178.

Demyanenko N. M. (2009). Kontseptsiia kompetentnisno-profesiinoho pidkhodu v pidhotovtsi vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu. Realizatsiia yevropeiskoho dosvidu kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli Ukrainy: metodolohichnyi seminar. [The concept of competency-professional approach in training of teacher of higher education school. Implementation of the European experience of the competence approach in the higher school of Ukraine: methodological seminar]. Kyiv: Pedahohichna dumka. S. 322-332.

Demianenko N. M. (2011). Samostiina robota mahistrantiv v umovakh modulnoho navchannia: orhanizatsiia i upravlinnia. Vyshcha osvita Ukrainy. [Independent work of undergraduates in credit based modular learning: organization and management. The higher education in Ukraine]. No3. Tematychnyi vypusk «Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii». T.1. S. 81-86.

Demyanenko N. M. (2007). Systema tiutorstva: aktualizatsiia retrodosvidu Brytanii dlia vyshchoi shkoly Ukrainy. Postmetodyka. [Tutoring: actualization of the British retro experience for the higher school of Ukraine. Postmethodology]. No 6 (77). S. 15-18.

Demianenko N.M. (2018). Sutnist i zmist fenomenu «naukova shkola». Litopys suchasnoi nauky y osvity Ukrainy: Naukovi shkoly, avtorski systemy i kontseptsii / [The nature and content of the phenomenon "scientific school". The chronicle of modern science and education in Ukraine: Scientific schools, author's systems and concepts] / Red. kolehiia V. H. Kremen, V. I. Luhovyi, O. M. Topuzov [ta in]. Kyiv: Alfa-Vita. S. 12-13.

Demianienko Natalia (2010). Koncepja podejscia kompetencyjno- zawodowego w przygotowaniu wykladowcy szkoly wyzszey. Innowacje w edukacji akademickiey – szkolnictwo wizsze w procesie zmiany / [pod redakcja naukowa Jacka Piekarskiego, Danuty Urbaniak-Zajac]. Lodz: Widawnictwo Uniwersitety Lodzkiego. S. 377-383.

Demyanenko N.N. (2009). The conception of professional approach in the preparing of a teacher of higher educational establishment. Conference: Innovation in academic higher education in the process of change. Warsaw (Poland), 09-10 December. Warsaw. Р. 23-27.

Demyanenko N. (2020). Tutoring as pedagogical action and new profession: systematic approach to the problem. Vyshcha osvita Ukrainy. № 2. Р. 59-66.

Kalashnikov V. G. (2012). Obrazovatel'naya sreda kontekstnogo tipa. Vysshee obrazovanie v Rossii. [Contextual educational environment. The higher education in Russia]. № 4. S. 92-97.

Lipman M. (2003). The reflective model of educational practice. Thinking in Education. Cambridge. P. 9-27.

Navchalno-metodychnyi kompleks fakhovoi pidhotovky mahistriv haluzi znan 01 Osvita spetsialnosti 011 Nauky pro osvitu (Pedahohika vyshchoi shkoly) za kontekstno-tiutorskoiu tekhnolohiieiu (spetsializatsii «Andrahohika», «Tiutorstvo» [The learning and methodical complex of professional training on the specialty 011 Sciences of education (Pedagogy of the higher school) on context-tutoring technology (specializations "Andragogy", "Tutoring" for masters] / za red. N.M. Demianenko. Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova, 2017. Ch. II. 233 s.

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 rr. Ofitsiine vydannia Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy. [The National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021. Official publication of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine.] Chernivtsi: Vydavnychyi dim «Bukrek», 2011. 32 s.

Nechaev V. D., Verbickij A. A. (2011). O koncepcii sovremennogo gumanitarnogo obrazovaniya. Vysshee obrazovanie v Rossii. [The concept of modern humanitarian education. The higher education in Russia]. № 3. S. 14-20.

Serikov V. V. (2010). Priroda pedagogicheskoj deyatel'nosti i osobennosti professional'nogo obrazovaniya pedagoga. Pedagogika. [The nature of pedagogical activity and features of professional education of teacher. Pedagogy]. № 5. S. 29-37.

Faktorovich A. A. (2008). Sushchnost' pedagogicheskoj tekhnologii. Pedagogika. [The nature of pedagogical technology. Pedagogy]. № 2. S. 19-27.

Aleksiuk, A. N., Aiurzanain, A.A. (1993). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv v umovakh intensyfikatsii navchannia. K.: ISDO. 336 s.

Baydenko, V. I. (2006). Vyiyavlenie sostava kompetentsiy vyipusknikov vuzov kak neobhodyimyiy etap proektirovaniya GOS VPO novogo pokoleniya: metodologicheskoe pososbie. M.: Issledovatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov. 72 s.

Benera, V. Ye. (2006). Piznavalnyi aspekt samostiinosti maibutnoho pedahoha. Poshuky, problemy, perspektyvy: monohrafiia. Ternopil: Volia. 324 s.

Benera, V. Ye. (2011). Samostiina robota studenta: bibliohrafichnyi pokazhchyk. Kremenets: VPTs KOHPI im. Tarasa Shevchenka. 68 s.

Benera, V. Ye. (2011). Samostiina robota studentiv u vyshchii shkoli Ukrainy: istorychni transformatsii (druha polovyna ХІХ – kinets ХХ st.): monohrafiia. Rivne: PP DM. 640 s.

Bohush, A. M. (2010). Suchasnyi pidkhid do modernizatsii navchalnovykhovnoho protsesu vyshchoi shkoly. Vyshcha osvita Ukrainy: teoret. ta nauk.- metod. chasop. Rivne: PP Baryshev K. V. Vol. 1, 3 (38). S. 229 – 235.

Boiko, A. M. (2002). Kontseptualni osnovy osobystisno-sotsialnoho vykhovannia. Rozvytok pedahohichnoi i psykholohichnoi nauk v Ukraini, 1992–2002. Kharkiv. Vol. 1, S. 116–133.

Boliubash, Ya. Ya. (1997). Orhanizatsiia navchalnoho protsesu u vyshchykh zakladakh osvity: navch. posibn. dlia slukhachiv zakladiv pidvyshchennia kvalifikatsii systemy vyshchoi osvity. K.: VVP «KOMPAS». 64 s.

Demyanenko, N. M., Kravchenko, I.M. (2010). Uchytelski instytuty v systemi pedahohichnoi osvity Ukrainy (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХ st.): monohrafiia. K.: Feniks. 512 s.

Kopul, A. N. (2007). O metodolohycheskykh osnovanyiakh istoriy pedahohyky y obrazovanyia. Pedahohyka, 8. S. 98–101.

Malykhin, O. V. (2009). Orhanizatsiia samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv: teoretykometodolohichnyi aspect: monohrafiia. Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim. 307 s.

Moroz, V. D. (2003). Samostiina navchalna robota studentiv: monohrafiia. Kh.: KhMK. 64 s.

Ozhehov, S. Y. (1988). Slovar russkoho yazuka: 57 000 slov. N.Yu. Shvedovoi; AN SSSR. Yn-t russkoho yazuka. Moskva: Russkyi yazuk. 750 s.

Kurliand, Z. N., Khmeliuk, R. I., Semenova, A. V. (2005) Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posib. Z. N. Kurliand. (2-d ed). K.: Znannia. 399 s.

Bud-Bad, B. M. (2002) Pedahohycheskyi entsyklopedycheskyi slovar. Moskva: Bolshaia rossyiskaia entsyklopedyia. 527 s.

Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti (2004). Bolonskoho protsesu: dosvid vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu u TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka. Ternopil. Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka. 202 s.

Sukhomlynska, O. V. (2003) Istoryko-pedahohichnyi protses: novi pidkhody do zahalnykh problem. Kyiv: APN. 68 s.

Soldatenko, M. M. (2006). Teoriia i praktyka samostiinoi piznavalnoi diialnosti: monohrafiia. Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M. P. Drahomanova. 198 s.

Sytniakivska S. (2017). Innovative Model of Future Social Specialists Training on a Bilingual Basis. International Journal of New Economics and Social Sciences. International Institute of Innovation «Science-Education-Development» in Warsaw, Poland. 2 (6), P. 331 – 341.

Bezpalko O. V. (2009). Sotsialna pedahohika: skhemy, tablytsi, komentari [Social pedagogy: schemes, tables, comments]: navch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.]. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 208 s.

Sotsialna polityka ta menedzhment u sotsialnii roboti [Social policy and management in social work]/ zah. red. I. Zvierieva, H. Laktionova. K.: Naukovyi svit, 2001. 53 s.

Kapska A. Y. (2004). Stupeneva systema profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv sotsialno-pedahohichnoi sfery [Degree system of professional training of specialists of socio-pedagogical sphere]. Naukovyi chasopys: Seriia 11. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova. 1 (23). S. 19 – 29.

Karpenko O. (2014). Teoriia i praktyka profesiinoho stanovlennia sotsialnoho pratsivnyka [Theory and practice of professional development of a social worker]: navchalnyi posibnyk. K.: Vydavnychyi dim «Slovo», 248 c.

Mishchyk L. I. (2014). Sotsialno-pedahohichna diialnist v umovakh transformatsii suspilstva [Socio-pedagogical activity in the conditions of society transformation]: teoretychni ta prykladni problemy: monohrafiia. S.P. Arkhypova, T.M. Desiatov, I.I. Kurlyk, L.I. Mishchyk, H.Ia. Maiboroda ta in.; za zah. red. S.P. Arkhypovoi. Cherkasy, 234 s.

Polishchuk V. A. (2003). Profesiina pidhotovka fakhivtsiv sotsialnoi sfery: zarubizhnyi dosvid [Professional training of social specialists: foreign experience]: posibnyk. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, S. 139–142.

Kharchenko S. Ya. (1999). Dydaktycheskye osnovy podhotovky studentov k sotsyalno-pedahohycheskoy deiatelnosty [Didactic fundamentals of preparing students for social and educational activities]. Luhansk: Alma-mater, 138 s.

Arkhypova S. P. (2014). Do pytan formuvannia profesionalizmu maibutnikh sotsialnykh pedahohiv u roboti z ditmy z vadamy psykhofizychnoho rozvytku [On the formation of professionalism of future social pedagogues in working with children with mental and physical disabilities]. S. P. Arkhypova, L. I. Smerechak. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Vyp. 24. S. 7–13.

Lisovets O. (2018). Systemnyi pidkhid do formuvannia sotsialnopravovoi kompetentnosti sotsialnykh pratsivnykiv [A systematic approach to the formation of social and legal competence of social workers]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka. Vyp. 1-2. S. 145–151.

Lukashevych M. P. (2009). Sotsialna robota: (teoriia i praktyka) [Social work: theory and practice]: pidruchnyk. M. P. Lukashevych, T. V. Semyhina. K.: Karavela, 368 s.

Malkova M. (2012). Psykholoho-pedahohichna pidtrymka studentivpershokursnykiv u period adaptatsii u vyshchomu navchalnomu zakladi [Psychological and pedagogical support for first-year students during the period of adaptation in higher education]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. № 22(6). S. 246–252.

Firsova I. (2017). Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do reklamno-informatsiinoi diialnosti: navchalno-metodychnyi aspekt [Preparation of future social pedagogues for advertising and information activities: educational and methodological aspect]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika. № 2. S. 115–121.

Falynska Z. (2017). Pidhotovka pratsivnykiv sotsialnoi sfery do roboty v inkliuzyvnomu seredovyshchi [Training social sphere specialists to work in an inclusive environment] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni nauky. № 4. S. 441–449.

Chubuk R. (2008). Kryterii, pokaznyky ta rivni profesiinoi kompetentnosti sotsialnykh pedahohiv [Criteria, indicators and levels of professional competence of social pedagogues] Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia"]. Ser.: Psykholohiia i pedahohika. Vyp. 11. S. 253–263.

Kozubovska I., Babynets M. (2013). Osoblyvosti profesiinoi diialnosti sotsialnykh pratsivnykiv v sotsialno-ekonomichnii sferi [Features of professional activity of social workers in the socio-economic sphere] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota. Vyp. 27. S. 78–80.

Novhorodskyi R. H. (2007). Problema sotsializatsii osobystosti v naukovo-pedahohichnii spadshchyni pedahohiv Ukrainy (20-ti rr. XX stolittia) [The problem of personality socialization in the scientific and pedagogical heritage of Ukrainian teachers (20s of the XX century)]: prohr. spetskursu z sots. pedahohiky (za vymohamy kredytno-modulnoi systemy). Nizhynskyi derzh. un-t im. Mykoly Hoholia. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M.Hoholia, 23 s.

Laryonova Y., Dehterev V. (2014). Professyonalnaia podhotovka spetsyalystov sotsyalnoi raboty: kompetentnostniy podkhod [Professional training of social sphere specialists: competency-based approach]. Zhurnal «Fundamentalnie issledovanyia», Tom 12, Nomer 11, Izdatel: Obshchestvo s ohranychennoi otvetstvennostiu «Yzdatelskyi Dom» Akademyia Estestvoznanyia, S. 2734–2739.

Dubaseniuk O. (2009). Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: intehratyvnyi pidkhid [Targets of personality development in the education system: an integrative approach]: monohrafiia. O.A. Dubaseniuk, O.V. Vozniuk. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I.Franka, 684 s.

Romanovska L. (2013). Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do profesiinoi diialnosti ta pozytyvni tendentsii takoho protsesu v Ukraini [Training of future social pedagogues for professional activity and positive tendencies of such process in Ukraine] Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu Ukraina. № 2 (8). S. 224–227.

Mykytenko N. O. (2011). Teoriia i tekhnolohii formuvannia inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv pryrodnychykh spetsialnostei [Theory and technologies of foreign language professional competence formation of future natural specialties]: dys. ... dok. ped. nauk: spets. 13.00.04 "Teoriia i metodyka profesiinoi osvity", 13.00.02 "Teoriia i metodyka navchannia: hermanski movy". Ternopil, 534 s.

Kaniuk O. L. (2009). Formuvannia vmin inshomovnoho dilovoho spilkuvannia maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of foreign language business communication skills of future social workers in the process of professional training]: dys. ... kand. ped. nauk. Ternopil, 187 s.

Korneeva Z. M. (2006). Metodyka navchannia maibutnikh ekonomistiv anhliiskoho dilovoho movlennia na osnovi tekhnolohii zanurennia [Methods of future economists training of business English based on immersion technology]: dys. ... kand. ped. nauk. Kyiv, 302 s.

Devletov R. R. (2012). Teoretyko-metodychni zasady navchannia maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv krymskotatarskoi movy v umovakh trylinhvalnoho movlennievoho seredovyshcha [Theoretical and methodological principles of teaching future primary school teachers of the Crimean Tatar language in a trilingual speech environment]: dys. ... dok. ped. nauk. Kyiv, 345 s.

Kovalchuk A. O., Husak A. M. Nerivnovazhna termodynamika ta fizychna kinetyka. Chastyna 1. (2010). Bilinhvalnyi kurs. (Non-equilibrium thermodynamics and physical kinetics. Part 1. Bilingual course.): navchalnyi posibnyk. Cherkasy: Vydavnytstvo ChNU, 116 s.

Faichuk O. L. (2010). Istoriia pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do profesiinoi diialnosti v Ukraini [History of future social workers preparation for professional activity in Ukraine] // Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia"]. Ser.: Pedahohika. T. 144, Vyp. 1. S. 55 – 59.

Vainola R. Kh. (2008). Osobystisnyi rozvytok maibutnoho sotsialnoho pedahoha v protsesi profesiinoi pidhotovky [Personal development of the future social pedagogue in the process of professional training]: monohrafiia. Za red. S. O. Sysoievoi. Zaporizhzhia: Khortytskyi navchalno-reabilitatsiinyi bahatoprofilnyi tsentr, 460 s.

Horpynych O. V. (2004). Sotsialna robota v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku [Social work in Ukraine: the situation and prospects of the development] Naukovyi chasopys NPU im. M.P. Drahomanova. Seriia № 11. Sotsiolohiia. Sotsialna robota. Sotsialna pedahohika. Upravlinnia. K.: NPU im. M.P. Drahomanova. № I (23). S. 67 – 74.

Berezin O. V. (2013). Mekhanizmy formuvannia ta metodolohiia rozvytku zakladiv i pidpryiemstv sotsialnoho obsluhovuvannia [Mechanisms of formation and methodology of development of institutions and enterprises of social service]: monohrafiia. O. V. Berezin, M. H. Bezpartochnyi, L. O. Nikilieva. Poltava: InterHrafika, 210 s.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] vid 01.07.2014 r. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 231 «Sotsialna robota» dlia druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity vid 24.04.2019r. [Standard of higher education in specialty 231 "Social work" for the second (master's) level of higher education]. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/231-sotsialna-robota-magistr.pdf .

Natsionalna ramka kvalifikatsii [National qualifications framework]. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p.

Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy DK 003:2010 «Klasyfikator profesii» [National Classifier of Ukraine DK 003: 2010 «Classifier of professions»] / kol. avt. K.: Sotsinform, 2010. 746 s.

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 01.06.13 roku № 665 "Pro zatverdzhennia kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii (posad) pedahohichnykh ta naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv navchalnykh zakladiv" [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 01.06.13 № 665 "On approval of qualification characteristics of professions (positions) of pedagogical employees for educational institutions"]. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/other/37302/ .

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2015 r. № 266 "Pro zatverdzhennia Pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity" [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 29, 2015 № 266 "On approval of the List of branches of knowledge and specialties for which higher education students are trained"]. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-p.

TUNING (Education). Reference Points for the Designand Delivery of Degree Programmes in Education [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269-reference-points-for-thedesign-and-delivery-of-degree-programmes-in-education.html.

Sytniakivska S. M. (2012). Do pytannia formuvannia optymalnoi systemy bilinhvalnoho navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi [On the question of forming the optimal system of bilingual education in higher education]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Zhytomyr, № 65. S. 85 – 88.

Syhov A. S. (2011). Model orhanyzatsyi reformyrovanyia systemy obrazovanyia na osnove kontseptsyy harmonychnoho razvytyia [Model of the organization of reforming the education system based on the concept of harmonious development]. [Syhov A. S., Nechaev V. V., Svyrydov A. P.]. Elektronnoe modelyrovanye. T. 33. № 4. S. 114 – 126.

Andreyev A. L. (2006). Otechestvennoye obrazovaniye vo vtoroy chetverti XIX v. [Domestic education in the second quarter of the 19-th century] Pedagogika. № 4. S. 76-86.

Antologiya pedagogicheskoy mysli Ukrainskoy SSR (1988) [Anthology of pedagogical thought of the Ukrainian SSR] [sost. N.P. Kalenichenko]. M.: Pedagogika. 640 s.

Bagaley D. I. Sumtsov N. F. (1906). Buzeskul V.P. Kratkiy ocherk istorii Kharkovskogo universiteta za pervyye sto let ego sushchestvovaniya. [A brief essay of history of Kharkov University in the first one hundred years of its existence (1805-1905)] Kharkov. 344 s.

Bagaley D. I. (1904). Opyt istorii Kharkovskogo universiteta: v 2 t. [The experience of history of Kharkov university: in two vol.] Kharkov. T. 2. 1136 s.

Vernadskiy V. I. (1901). Ob osnovaniyakh universitetskoy reformy. [The grounds for university reform.] M. 17 s.

Vladimirskiy-Budanov M.F. (1884). Istoriya imperatorskogo universiteta sv. Vladimira. [History of St. Vladimir imperial university]. T. 1. Universitet sv. Vladimira v tsarstvovanie Imperatora Nikolaya Pavlovicha. K.: Tip. Imp. Universiteta sv. Vladimira. 674 s.

Gerye V. I. (1873). Universitetskiy vopros: Po povodu mneniya prof. Lyubimova o peresmotre universitetskogo ustava. [University question: About prof. Lyubimov’s opinion on revision of university statute.] Vestnik Evropy. № 4. S. 821-823.

Golenishchev-Kutuzov I. N. (1963). Gumanizm u vostochnykh slavyan (Ukraina i Belorussiya). [Humanism in eastern Slavs (Ukraine and Belorussia)] M.: Izd-vo AN SSSR. 94 s.

Gradovskiy A.D. (1903-1904). Nachalo russkogo gosudarstvennogo prava. [The beginning of Russian state law.] Sobr. soch.: V 9 t. SPb. T. 9. S. 10-53.

Demianenko N. M. (2009). Avtonomiia universytetu: vid statutiv XIX st. do suchasnoho traktuvannia. [University autonomy: from statutes of the 19-th century to the present interpretation.] Novi tekhnolohii navchannia: nauk. zbirnyk / Instytut innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity MON Ukrainy. № 59, ch. 1. Spets. vypusk. S. 8-13.

Demianenko N. N. (2017). The principle of university autonomy in substantination of the idea and the world experience. [Teoriya i praktika realizatsii printsipa avtonomii i akademicheskikh svobod universiteta]. Magyar Tudomanyo Jornal (Budapesht, Hungary). № 7. S. 43-48.

Demianenko N. M. (2009). Istoryko-systemnyi analiz protsesu stanovlennia vyshchoi shkoly. [Historical and systemic analysis of the development of high school.] Pedahohika vyshchoi shkoly; za red. V.H. Kremenia, V.P. Andrushchenka, V.I. Luhovoho. K.: Pedahohichna dumka. S. 40-58.

Demyanenko Natalia. (2017). Theory and practice of the principle of university self-administration and academic liberties realization. Zeszyty naukowe Ostroleckiego Towarzystwa naukowego. XXXI. S. 421-433.

Dzhanshiev H. (1907). Epokha velikikh reform. [The epoch of great reforms]. SPb. 345 c.

Emelyanova I. N. (2007). Vospitatelnaya funktsiya universiteta v aspekte klassicheskoy idei universiteta. [The educational function of university in the aspect of the classical idea of university.] Pedagogika. № 3. S. 84-89.

Zamlynskyi V., Pashchenko V. (1993). Petro Mohyla. Istoriia Ukrainy v osobakh: IX-XVIII st. [Petro Mohyla. History of Ukraine in personalities: IXXVIII centuries]/ [V. Zamlynskyi, I. Voitsekhivska, V. Halahan ta in.]. K.: Ukraina. S. 255-265.

Izgoyev A. S. (2011). Ob intelligentnoy molodezhi (zametki o eye byte i nastroyeniyakh). Universitetskaya ideya v Rossiyskoy imperii XVIII – nachala XX vekov: Antologiya [About intelligent youth (notes about their everyday life). University idea in the Russian Empire of the 18-th - early 20-th centuries: Anthology] / sost. A.Yu. Andreyev. S.I. Posokhov. M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN). S. 468-480.

Kavelin K. D. (1863). Svoboda prepodavaniya i ucheniya v Germanii. [Freedom of teaching and learning in Germany.] Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. Mart – aprel. S. 121-134.

Kashuba M. V. (1990). Filosofiia vidrodzhennia na Ukraini: zb. st. / [Philosophy of revival in Ukraine: collection of articles] M.V. Kashuba, I.V. Paslavskyi, I.S. Zakhara]. K.: Naukova dumka. 384 s.

Kiyevskiy universitet. Dokumenty i materialy. 1834-1984. [Kiev University. Documents and materials. 1834-1984]. (1984). [sost. V.A. Zamlinskiy. A.A. Buravchenkov. A.V. Dolinskiy i dr.]. K.: Vishcha shkola. 191 s.

Knyazev E. A. (2001). Genezis vysshego obrazovaniya Rossii XVІІІ – nachala XX vv. [The genesis of higher education in Russia of the 18-th - early 20-th centuries.] M.: Sentyabr. 239 s.

Knyazev E. A. (2012). Russkoye obrazovaniye: personaliya (IXXX vv.) [Russian education: personalia (9-th-20-th centuries)] / E.A. Knyazev. Saarbrucken. Germany: Lambert Academic Publishing. 326 c.

Kostomarov N. I. (1994). Zamechaniye o nashikh universitetakh. [Comment on our universities.] Kostomarov N.I. Istoricheskiye monografii i issledovaniya: v 17 tt. M.: Charli. T. 17. S. 349-361.

Modestov V. I. (1999). Otryvok iz vospominaniy. [A message from memories.] Novorossiyskiy universitet v vospominaniyakh sovremennikov / Avtorsostavitel F.A. Samoylov. Odessa: Astroprint. 296 s.

Narysy istorii Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (2004) / [Essays on history of Kyiv T. Shevchenko National University]/ [V.V. Rizun, M.S. Tymoshyk, A.Ie. Konverskyi ta in.]. K.: Nasha kultura i nauka. 440 s.

Nichyk V. M., Lytvynov V. D., Stratii Ya. M. (1990). Humanistychni i reformatsiini idei na Ukraini (XVI – pochatok XVII st.): [monohrafiia]. [Humanistic and Reformation ideas in Ukraine (16th – early 17-th centuries)] K.: Naukova dumka. 384 s.

Pirogov N. I. (1985). Universitetskiy vopros. [University question] Pirogov N.I. Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya / Sost. A.N. Aleksyuk. G.G. Savenok; Akad. ped. nauk SSSR. M.: Pedagogika. 493 s.

Polotskiy Simeon. Medvedev Silvestr. Iz «Privilegii na Akademiyu». Universitetskaya ideya v Rossiyskoy imperii XVIII – nachala XX vekov: Antologiya (2011) / [From "Privileges to the Academy". University idea in the Russian Empire of the 18-th – early 20-th centuries: Anthology] / sost. A.Yu. Andreyev. S.I. Posokhov. M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN). S. 17-21.

Purishkevich V.M. (1914). Materialy po voprosu o razlozhenii sovremennogo russkogo universiteta. [Materials on decay of modern Russian university.] SPb.: Izd. Russkogo Narodnogo Soyuza im. Mikhaila Arkhangela. 457 s.

Rozhdestvenskiy S. V. (1912). Ocherki po istorii sistemy narodnogo prosveshcheniya v Rossii v XVІІІ – XIX vv. [Essays on the history of the national education system in Russia in the 18-th – 19-th centuries.] T. 1. SPb. 1121 s.

Rozvytok narodnoi osvity i pedahohichnoi dumky na Ukraini (X – pochatok XX st.): Narysy (1991) / [The development of national education and pedagogical thought in Ukraine (10-th – early 20-th century): Essays] / [redkolehiia: M.D. Yarmachenko (vidp. redaktor), N.P. Kalenychenko (zast. vidp. redaktora). S.U. Honcharenko ta in.]. K.: Radianska shkola. 381 s.

Siropolko S. (2001). Istoriia osvity v Ukraini [History of education in Ukraine] [pidhotuvav Yu. Vilchynskyi]. 2-he vyd. Lviv: Afisha. 664 s.

Speranskiy N.V. (1914). Krizis russkoy shkoly. Torzhestvo politicheskoy reaktsii. Krusheniye universitetov. [The crisis of Russian school. The triumph of political reaction. The collapse of universities]. M. 271 s.

Sravnitelnaya tablitsa ustavov universitetov 1884. 1863. 1835 i 1804 gg. [Comparative table of the university statutes of 1884, 1863, 1835 and 1804]. (1901). SPb.: Tipo-Litografiya S.-Peterburgskoy tyurmy. 269 stb.

Universitetskaya ideya v Rossiyskoy imperii XVIII – nachala XX vekov: Antologiya / [The University idea in the Russian Empire of the 18th – early 20th centuries: Anthology] / sost. A.Yu. Andreyev. S.I. Posokhov. (2011). M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN). 527 s.

Shtraykh S. Ya. (1917). Neizdannyye pisma N.I. Pirogova. [Unpublished letters of N.Pirogov.] Russkaya starina. № 3. S. 342-344.

Shchetinina G. I. (1976). Universitety v Rossii i ustav 1884 g. [Universities in Russia and the 1884 Statute]. M.: Nauka. 231 s.

Eymontova R. G. (1985). Russkiye universitety na grani dvukh epokh. Ot Rossii krepostnoy k Rossii kapitalisticheskoy. [Russian universities on the verge of two epochs. From serf Russia to capitalist Russia]. M.: Nauka. 350 s.

Vucinich A. (1976). Social thought in Tsarist Russia: The quest for a general science of society, 1861-1917. Chicago; London: Univ. of Chicago press. 312 p.

Aleksiuk, A.M. (1993). Pedahohika vyshchoi shkoly. Kurs lektsii: modulne navchannia [Pedagogy of high school. Course of lectures: modular training]. Kyiv, 220 p. [In Ukrainian].

Aleksiuk, A.M. (1998). Pedahohika vyshchoi osvity Ukrainy. Istoriia. Teoriia [Pedagogy of higher education in Ukraine. History. Theory]. Kyiv, 560 p. [In Ukrainian].

Demianenko, N.M. (1998). Zahalnopedahohichna pidhotovka vchyteliv v Ukraini (ХІХ – persha polovyna ХХ st.) [General pedagogical training of teachers in Ukraine (XIX − first half of the XX century)]. Kyiv, 323 p. [In Ukrainian].

Gaponov P.M. (red.) (1969). Pedagogika vysshej shkoly [Higher education pedagogy]. Voronezh, 175 p. [in Russian].

Holubnycha, L.O. (2015). Vplyv uriadovoi polityky z pytan vyshchoi osvity na istoriohrafiiu vuzivskoi dydaktyky Skhidnoukrainskoho rehionu (50-60-ti rr. XX st.) [The Influence of Government Policy on Higher Education on the Historiography of University Didactics in the Eastern Ukrainian Region (1950s- 1960s)]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia [Theory and methods of teaching and education], (37), 11-19. [In Ukrainian].

K.O., (1870). Neskolko slov o lekciyah, kak sredstve prepodavaniya nauk, v primenenii k Artillerijskoj akademii [A few words about lectures as a means of teaching science as applied to the Artillery Academy]. Artillerijskij zhurnal [Artillery magazine], (II), 207 – 220. [in Russian].

Kobyliatskyi, I.I. (1970). Metody navchalno-vykhovnoi roboty u vyshchii shkoli [Methods of educational work in high school]. Lviv, 200 p. [In Ukrainian].

Kobylyackij, I.I. (1972). Didakticheskie osnovy uchebnogo processa v vysshej shkole [Didactic foundations of the educational process in higher education]. Odesa, 124 p. [in Russian].

Kobylyackij, I.I. (1978). Osnovy pedagogiki vysshej shkoly [Fundamentals of Higher Education Pedagogy]. Kyiv-Odesa, 287 p. [in Russian].

Korotiaiev, B.I., Hryshyn, E.O. & Ustenko, O.A. (1990). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk [Higher school pedagogy: a textbook]. Kyiv, 176 p. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2010). Pidhotovka pedahohichnykh kadriv na bazi klasychnykh universytetiv: aktualizatsiia istorychnoho dosvidu [Training of pedagogical staff on the basis of classical universities: actualization of historical experience]. Problemy osvity: naukovyi zbirnyk [Problems of education: a scientific collection], (63,2), 18-21. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2013). Lektsiia u vyshchii shkoli Ukrainy druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. [Lecture in a higher school of Ukraine in the second half of the XIX − early XX centuries]. Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» [Humanitarian Bulletin of Pereyaslav Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda], (1, 31, 51), 320-326. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2014). Problema vyznachennia obiekta i predmeta pedahohiky vyshchoi shkoly u navchalnii literaturi (1990 – 2013 rr.) [The problem of defining the object and subject of higher school pedagogy in the educational literature (1990 − 2013)]. Mizhnarodni Chelpanivski psykholoho-pedahohichni chytannia [The International Chelpanov' Psychological and Pedagogical Readings], 1(9), 388-396. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2014). Problemy dydaktyky vyshchoi shkoly u tvorchii spadshchyni M.I. Pyrohova [Problems of higher school didactics in the creative heritage of M.I. Pyrohov]. Naukovi zapysky, (118), 11-118. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2016). Naukova shkola I.O. Reinharda (70-ti rr. XX st.) [The scientific school of Igor Reinhard (the 1970s)]. European humanities studies: State and Society, (III), 19-30. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2016). Obgruntuvannia pryntsypiv dydaktyky vyshchoi shkoly u naukovo-pedahohichnii literaturi (70-ti rr. KhKh st.) [The rationale of the principles of the higher school didactics in scientific and pedagogical literature (the 1970s)]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka: Pedahohika [Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv: Pedagogy], (2(4), 35-38. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2016). Vnesok I.I. Kobyliatskoho u stanovlennia i rozvytok pedahohiky vyshchoi shkoly [The contribution of II Kobylyatsky in the formation and development of higher school pedagogy]. Pedahohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats [Pedagogical Sciences: Collection of Research Papers], (LXXIV(1), 38-42. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2019). Problemy dydaktyky vyshchoi shkoly u naukovomu dorobku A.D. Bondaria [Issues related to didactics of high school as a part of scientific heritage of Bondar A.D.]. Innovatsiina pedahohika [Innovative pedagogy], (18(1), 27-33. [In Ukrainian].

Kravchenko, I.M. (2020). Personalii v rozvytku pedahohiky vyshchoi shkoly [Personalities in the development of higher school pedagogy]. Naukove zabezpechennia tekhnolohichnoho prohresu XXI storichchia: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [Scientific support of technological progress of the XXI century: materials of the international scientific conference] (B.4), 1 may, 2020. Chernivtsi, Ukraine, 62-64. [In Ukrainian].

Kudina, V.V., Solovei, M.I. & Spitsyn, Ye.S. (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]. Kyiv, 194 p. [In Ukrainian].

Mihajlovsktj, V.A. (1991). Pedagogika vysshej shkoly [Pedagogy of higher education]. Kharkiv, 187 p. [in Russian].

Mon, A.O. (2016). Naukovo-pedahohichni pohliady ta vykladatska diialnist O.H.Moroza (1959 – 2007) [Scientific and pedagogical views and teaching activities of OG Moroz (1959 – 2007)] (dissertation). Kyiv, Ukraine [In Ukrainian].

Pazinich, B.S. (1975). Problemy didaktiki vysshej shkoly v pedagogicheskom nasledii N.I. Pirogova [Problems of higher school didactics in the pedagogical heritage of N.I. Pirogov] (dissertation abstract). Moscow, 21 p. [In Russian].

Pirogov, N.I. (1953). Universitetskij vopros [University question]. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya [Selected pedagogical essays]. Moscow, p. 324-393. [in Russian].

Rejngard, I.A. (1973). Formy i metody prepodavaniya v vysshej shkole [Forms and methods of teaching in higher education]. Dnepropetrovsk, 76 p. [in Russian].

Sochineniya N.I. Pirogova [The works of N.I. Pirogov] (1916). (B. 2), Kyiv, 980 p. [in Russian].

Sukhomlynska O.V. (red.) (2005). Ukrainska pedahohika v personaliiakh: 2 B. [Ukrainian pedagogy in personalities: 2 B.]. Kyiv, B.2, 552 p. [In Ukrainian].

Varadinov, N. (1876). Universitetskie lekcii [University lectures]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosvesheniya [Journal of the Ministry of Public Education], (9), 1-10. [in Russian].

Zinovev, S.I. (1959). Lekciya v sovetskoj vysshej shkole [Lecture at the Soviet higher school]. Moscow, 159 p. [in Russian].

Zinovev, S.I. (1968). Uchebnyj process v sovetskoj vysshej shkole [The educational process in the Soviet higher school]. Moscow, 358 p. [in Russian].

Andrushkevich, F. (2011). Globalizatsionnyiy kontsept sovremennyih obrazovatelnyih innovatsiy (filosofsko-komparativnyiy analiz modernizatsionnyih protsessov v obrazovatelnyih sistemah Ukrainyi i Polshi): monohrafiia. Kiev: Izdvo NPU imeni M. P. Drahomanova. 342 s.

Benera, V. Ye. (2009). Intehratsiia navchalnoi ta naukovoi roboty maibutnoho pedahoha v protsesi profesiinoi pidhotovky. Novi tekhnolohii navchannia, 59, S. 34 -39.

Bonyushko, N. A., Semchenko, A. A. (2012). Tendentsii razvitiya sferyi vyisshego professionalnogo obrazovaniya v Evropeyskom Soyuze. Integratsiya obrazovaniya, 3, S. 14–19.

Vitvytska, S. S. (2015) Pidhotovka maibutnikh mahistriv osvity do samorealizatsii v innovatsiinii diialnosti zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii im. Tarasa Shevchenka. Kremenets: VTS KOHPA, №4. pp. 53-63.

Demyanenko, N. M. (2007). Istorychni vytoky i suchasna modyfikatsiia tiutorstva u vyshchii shkoli Ukrainy. Vyshcha osvita Ukrainy. Tematychnyi vypusk «Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii», Vol. 1, 2, S. 30–33.

Zhaldak, M. I. (2001). Pedahohichnyi potentsial kompiutero-oriientovanykh system navchannia u matematyky. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia: zbirnyk pr. prats. K.: NPU im. M. P. Drahomanova, Vup. 7. pp. 3–16.

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Koicheva, T. I. (2015). Funktsii naukovoi diialnosti v innovatsiinomu rozvytku suchasnoho pedahohichnoho universytetu. Naukovyi visnyk Kremenetskoi oblasnoi humanitarno-pedahohichnoi akademii im. Tarasa Shevchenka. Kremenets: VTs KOHPA, №4. pp. 79-87.

Kontseptualni zasady rozvytku pedahohichnoi osvity Ukrainy ta yii intehratsiia v yevropeiskyi osvitnii prostir. URL: http://www.mon.gov.ua/education/average/toric/rozv/knc.doc

Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015-2025 rr. http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf

Lebedyk, I. V. (2007). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov do profesiinoi samorealizatsii u protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin: avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.04. Kirovohrad 18 s.

Luhovyi, V. I. (2009). Yevropeiska kontseptsiia kompetentnisnoho pidkhodu u vyshchii shkoli ta problemy yii realizatsii v Ukraini. Pedahohika i psykholohiia. Vol. 2. pp. 13–26.

Mykytiuk, O. M. (2003). Stanovlennia ta rozvytok naukovo-doslidnoi roboty u vyshchykh pedahohichnykh zakladakh Ukrainy (istoryko-pedahohichnyi aspekt). Kharkiv. OVS. 272 s.

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf.

Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti (2006). Bolonskoho protsesu: dosvid vprovadzhennia kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu u TNPU imeni Volodymyra Hnatiuka. Ternopil. Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka. 181 s.

Fitsula, M. M. (2000. Pedahohika: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedahohichnykh zakladiv osvity. K.: Vydavnychyi tsentr «Akademiia». 544 s.

Schedrovitskiy, G. P. (1993). Pedagogika i logika. Moskva. Pedagogika. 412 s.

Boiko, A. (2010). Tiutorstvo yak zasib zadovolennia osvitnikh potreb osobystosti, krainy i suspilstva [Tutoring as a means of meeting the educational needs of the individual, country and society]. Zbirnyk naukovykh prats Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni V.H. Korolenka. Seriia «Pedahohichni nauky» [Collection of scientific works of Poltava State Pedagogical Korolenko University. Series «Pedagogical Sciences»], (1), 4 – 11. [In Ukrainian].

Boiko, A. (2011). Tiutor – yakisno vyshcha pedahohichna pozytsiia i novyi prostir dukhovno-moralnoi vzaiemodii [Tutor - a qualitatively higher pedagogical position and a new space of spiritual and moral interaction]. Zbirnyk naukovykh prats Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni V.H. Korolenka. Seriia «Pedahohichni nauky» [Collection of scientific works of Poltava State Pedagogical Korolenko University. Series «Pedagogical Sciences»], (2), 4 – 10. [In Ukrainian].

Boiko, A.M. & Demianenko, N.M. (2018). Tiutorstvo yak model partnerskykh vidnosyn vykladach-student [Tutoring as a model of teacher-student partnership]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia» [Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology»], (1 (7), 18 – 22. [In Ukrainian].

Buhaichuk, K.L. (2016). Zmishane navchannia: teoretychnyi analiz ta stratehiia vprovadzhennia v osvitnii protses vyshchykh navchalnykh zakladiv [Blended learning: theoretical analysis and strategy of introduction of higher educational institutions into the educational process]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia: elektronne naukove fakhove vydannia [Elektronnyiresurs], 54 (4). Retrieved from: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1434/1070. [In Ukrainian].

Demianenko, N.M. (2018). Tiutorstvo yak profesiia ta instrument indyvidualnoho suprovodu v osviti [Tutoring as a profession and a tool of individual support in education]. Istoryko-pedahohichni studii [Historical and pedagogical studies], (11 – 12), 5 – 11. [In Ukrainian].

Demianenko, N. M. (2014). Kontekstno-profesiyna pidhotovka maybutnioho vykladacha vyshchoho navchal'noho zakladu [Context-Training of the Future Teacher of Higher Education]. Optymizatsiya tsyklu sotsial'nohumanitarnykh dystsyplin u vyshchiy osviti Ukrayiny v konteksti yevrointehratsiyi: [monohrafiya (rukopys)] / [B. A. Voronkova, M. A. Debych, N. M. Demiyanenko ta in.]; za zah. red. H. V. Onkovych. Kyiv, 88–119. [In Ukrainian].

Dubrovskyi, V. Ya. & Shchedrovytskyi, L. P. (1995). Problemy systemnoho ynzhenernoho psykholohycheskoho proektyrovanyia [Problems of systems engineering psychological design]. Moscow. [In Russian].

Dychkivska, I. M. (2004). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies]. Kyiv: Akademvydav. [In Ukrainian].

Honcharenko, S.U. & Volodko, V.M. (1995). Problemy indyvidualizatsii protsesu navchannia [Problems of individualization of the learning process]. Pedahohika i psykholohiia, (1), 14–18. [In Ukrainian].

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv. [In Ukrainian].

Ieremieieva, V.M. (2015). Indyvidualizatsiia yak perspektyvnyi sposib stvorennia tekhnolohichnykh system profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Individualization as a promising way to create technological systems of professional and pedagogical training of future teachers]. Profesiina pedahohichna osvita: systemni doslidzhennia [Professional pedagogical education: systematic research]. Zhytomyr, p. 210–230. [In Ukrainian].

Kachalova, S.M. (2009) Tekhnologiya kontekstnogo obucheniya v praktike vuzovskogo obucheniya [Contextual learning technology in the practice of high school training], Vestnik TsMO MGU, (3), 87 – 91. [In Russian].

Korotun, O. V. (2016). Metodolohichni zasady zmishanoho navchannia v umovakh vyshchoi osvity [Methodological principles of blended learning in higher education]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, (3), 117–129. [In Ukrainian].

Koshechko, N. (2015). Innovatsiini osvitni tekhnolohii navchannia ta vykladannia u vyshchii shkoli [Innovative educational technologies of teaching and learning in higher education]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohika (1), 35–38. [In Ukrainian].

Kovaleva, T.M. (2000). Innovatsionnaia shkola: aksiomy i hipotezy [Innovation School: Axioms and Hypotheses]. Moscow. [In Russian].

Kravchenko, I. & Smikal, V. (2020). Tekhnolohii indyvidualizatsii navchannia v pedahohichnii mahistraturi [Technologies of individualization of learning in pedagogical master’s degree programme]. Pedagogical concept and its features, social work and linguology. Collective Scientific Monograph. Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC. (1), 2-18. doi 10.36074/pcaifswal.ed-1. Retrieved from: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/monographs/issue/view/pcaifswal.ed-1. [In Ukrainian].

Kravchenko, I. (2019). Tutoring as a pedagogical technology of individualization of studying at the MA course. European humanities studies: State and Society, (1(ІІ), 246 – 257.

Kravchenko, I.M. (2020). Tiutorstvo yak universalna pedahohichna tekhnolohiia [Tutoring as a universal pedagogical technology]. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. p. 106 – 108. [In Ukrainian].

Kremen, V. H. (Ed.) (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter. [In Ukrainian].

Kukharenko, V.M. (2015). Systemnyi pidkhid do zmishanoho navchannia [A systematic approach to blended learning]. Informatsiini tekhnolohii v osviti, (24), 53–67. [In Ukrainian].

Marchuk, I.P. (2009). Formuvannia profesiinykh yakostei maibutnoho sotsioloha u protsesi kontekstnoho navchannia [Formation of professional qualities of the future sociologist in the context of training]. Zaporizhzhia, 20 p. [In Ukrainian].

Smikal, V. (2016). Tiutorstvo v systemi dystantsiinoho navchannia [Tutoring in the distance learning system]. Osvita [Education], (13–14), 6. [In Ukrainian].

Smikal, V.O. (2020). Diialnist tiutora v systemi dystantsiinoho navchannia [The activities of the tutor in the distance learning system]. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlichpraktischen Konferenz (B. 2), 5. Juni, 2020. Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform. p. 37 – 40. [In Ukrainian].

Unt, I.E. (1990). Individualizatsyia i differentsiatsyia obuchenyia [Individualization and differentiation of education]. Moscow. [In Russian].

Verbickiy, A.A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole [Active learning in higher education]. Moscow. [In Russian].

Verbickiy, A.A. (1994). Kontekstnoe obuchenie: teoriya i tekhnologiya [Contextual learning: theory and technology]. Novye metody i sredstva obucheniya. Pedagogi-cheskie tekhnologii kontekstnogo obucheniya, 2 (16), 3 – 57. [In Russian].

Verbickiy, A.A. (2010). Kontekstno-kompetentnostnyj podhod k modernizacii obrazovaniya. [Contextual competence approach to modernization of education]. Vysshee obrazovanie v Rossii, (5), 32–37. [In Russian].

Volodko, V.M. & Soldatenko, M.M. (1994). Indyvidualizatsiia navchannia studentiv [Individualization of student learning]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], (3), 91–99. [In Ukrainian].

Avsyukevich, Yu. (2006). Obuchenie prezentatsii na angliyskom yazyike: tseli i soderzhanie. Visn. Chernig. derzh. ped. un-tu. Vup. 43. pp. 3–7.

Bohush, A. M. (2019). Stanovlennia i rozvytok ukrainskoi doshkilnoi linhvodydaktyka (druha polovyna ХІХ – pochatok ХХІ st.): monohrafiia. Kyiv. Vydavnychyi Dim «Slovo». 328 s.

Benera, V. Ye. (2018). Intensyfikatsiia samostiinoi roboty mahistriv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii. Istoryko-pedahohichni studii: naukovyi chasopys / hol. red. N. M. Demyanenko. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Vup. 11–12. pp. 38–52.

Borova, V. Ye. (2019). Vykorystannia multymediinykh prezentatsii u pidhotovtsi maibutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilnoi osvity do rozvytku movlennia ditei. Naukovyi visnyk Kremenetskoho oblasnoho humanitarnopedahohichnoho instytutu im. Tarasa Shevchenka. Kremenets: VTS KOHPA im. Tarasa Shevchenka, Vup. 12. pp. 83–93.

Demyanenko, N. M. (2018). Tiutorstvo yak profesiia ta instrument indyvidualnoho suprovodu v osviti. Istoryko-pedahohichni studii: naukovyi chasopys. hol. red. N. M. Demyanenko. Kyiv. Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. Vyp. 11–12, рр. 5–11.

Dychkivska, I. M. (2015). Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii: pidr. 3-tie vyd., vypr. Kyiv. Akademvydav. рр. 70–72

Dzhanetto, K., Uiller, E. (2005). Upravlenie znaniyami. Rukovodstvo po razrabotke i vnedreniyu korporativnoy strategii upravleniya znaniyami / per. s angl. E. M. Pesterevoy. Moskva. Dobraya kniga. рр. 27–30.

Kremen, V. H., Ilin, V. V. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudynotsentryzmu. Kyiv. Pedahohichna dumka. 368 s.

Malafiik, I. V. (2014). Aktualni problemy suchasnoi dydaktyky v ploshchyni systemnoho pidkhodu. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia zakladakh osvity: zbirnyk naukovykh prats. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. Vyp. 9 (52), рр. 4–9.

Malinovska, N. V. (2017). Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do formuvannia movlennievoi kompetentsii u ditei doshkilnoho viku. Onovlennia zmistu, form i metodiv navchanniai vykhovannia v zakladakh osvity: zb. nauk. pr.: nauk. zap. Rivn. derzh. humanist. un-tu. Vyp. 17.(60). Rivn. derzh. humanist. un-t; [redkol.: V.V. Verbets, M.S. Yantsur, I.D. Bekh ta in.]. Rivne. RDHU. pp. 157–160.

Modelirovanie deyatelnosti spetsialista na osnove issledovaniya (1984). [pod. red. E. Smirnovoy. L.: Leningradskiy gosuniversitet. 177 s.

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012–2021 roky. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf.

Sysoieva, S. O., Aleksiuk, A. M., Volovyk, P. M., Kulchytska, I. O. (2001). Pedahohichni tekhnolohii u neperervnii osviti: monohrafiia. K.: Vipol. 502 s.

Piekhota, O. M., Kiktenko, A. Z., Liubarska, O. M. 2002. Osvitni tekhnolohii: navch.-metod. posib. Kyiv. A.S.K., 255 s.

Andrushchenko, V. P., Divinska, N. O., Korolov, B. I., Levshyn, M. M., Luhovyi, V. I., Mukoviz, O. P. (2008). Osobystisno oriientovani tekhnolohii navchannia i vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Kyiv. Ped. Dumka. 254 s.

Pligin, A. A. (2007). Poznavatelnyie strategii. Moskva: Profit Stayl. 528 s.

Pometun, O. I., Pyrozhenko, L.V. 2004. Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia. Kyiv. 192 s.

Pryhodii, M. A. (2011). Suchasni aspekty pidhotovky vchyteliv tekhnolohii: monohrafiia. Chernihiv. ChNPU imeni T.H. Shevchenka. 386 s.

Profesiina osvita: Slovnyk: Navchalnyi posibnyk (2000). [Ukladach S. U. Honcharenko ta in.; za red. N. H. Nychkalo]. Kyiv. Vyshcha shkola. 380 s.

Sokolova, E. I. (2013). Analiz terminologicheskogo ryada «kouch», «mentor», «tyutor», «fasilitator», «edvayzer» v kontekste nepreryivnogo obrazovaniya. Petrozavodsk: HHI. URL: http://LLL21.petrsu.ru

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: blyzko 20 tysiach sliv i slovospoluchen. (2006). [NAN Ukrainy, In-t movoznavstva im. O. O. Potebni; uklad. O. I. Skopnenko, T. V. Tsymbaliuk]. K. Dovira. 789 s.

Shvets, T. E. (2018). Tiutorski praktyky indyvidualizatsii: dosvid ukrainskykh ta polskykh shkil. Istoryko-pedahohichni studii: naukovyi chasopys. hol. red. N. M. Demyanenko. Kyiv. Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, Vup. 11-12. pp. 12–20.

Filosofskyi slovnyk (1982). [Za red. V. I. Shynkaruka]. K. Holovna redaktsiia Ukrainskoi Radianskoi Entsyklopedii AN URSR. 720 s.

Cover for THE WORLD SPACE OF HIGHER EDUCATION: TRENDS IN INTERNATIONALIZATION AND DEVELOPMENT
Published
August 31, 2020
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-957916-9-7