DIDACTIC ASSISTANCE FOR OPTIMIZING DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION: Methodological Guide for the Discipline Romanian as a Foreign Language for Medical Students

Authors

Nastasiu Silvia
PhD in Education, university lecturer, "Nicolae Testemițanu" State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova

Synopsis

The Methodological Guide to the Discipline Romanian as a foreign language for medical students Didactic assistance for optimizing doctor-patient communication is structured in 3 chapters: the first chapter includes conceptual milestones of competency-based education, data on the concept of competences and their role in modern education; the second chapter analyzes the concept of interpersonal communication versus linguistic competence including general considerations on the communication competence between linguistic knowledge and performance as an integral part of the competence formation process of doctor-patient interpersonal communication looked through the prism of medical terminology knowledge; the third chapter highlights pragmatic hypostases of formation/development of doctor-patient communication competence focused on Romanian medical language, as well, are presented practical reasonings for optimizing doctor-patient communication competence focused on specialized language and methodological recommendations for formation/development of doctor-patient communication competence within the Discipline Romanian as a foreign language for medical students. To attain the established objectives, the formation/development of doctor-patient interpersonal communication competence within the Discipline Romanian as a foreign language for medical students, we focused on the innovative teaching and creative learning of some curricular content and on contextualized use of a number of communication methods and techniques based on the development of critical and creative thinking such as: Ciorchinele; Mosaic; SINELG; Glottodrama, Cinquain, Project, etc. According to therapeutic and ethical perspectives, the modern doctor should be able to create and maintain correct relationship with patients, their relatives, as well as in relationship with colleagues and society, etc. The modern doctor is able to effectively use communication techniques, request and provide information, correctly apply active listening, explanation, silence, paraphrasing, empathy, acceptance, etc. Physicians should receive adequate training that meets the patients’ current needs and is based on their holistic approach.

References

Afanas A., Dezvoltarea competențelor comunicative la elevii învățământului profesional în cadrul predării/învățării limbii srăine, autoreferat al tezei de doctor în pedagogie, Chișinău, 2009

Bălănescu, O. (1999), Limbaj medical românesc. București: Editura Ariadnaꞌ98. 243 p. ISBN 973-99350-1-X

Butiurca, D. (2015). Lingvistică și terminologie: hermeneutica metaforei în limbajele specializate. Iași: Institutul european. 236 p. ISBN 978-606-24-0133-7

Cartaleanu, T., Cosovan, O. (2017). Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău: Centrul Edicațional PRO DIDACTICA, Tipografia „Bons Offices”. 114 p. ISBN 978-9975-3013-2-9

Coșeriu, E. (2011). Istoria filozofiei limbajului. De la începuturi până la Rousseau. București: Ed. Humanitas, 620 p. ISBN 978-973-50-2961-6.

Coșeriu, E. (2000). Omul și limbajul său. Iași: Editura universității A. I. Cuza, 458 p. ISBN 978-973-703-386-4.

Dinu, M. (2014). Comunicarea. Repere fundamentale. Bucureşti: Orizonturi, 440 p. ISBN 978-973-736-071-7.

Dumbrăveanu, R., et. al. (2003). Proiectarea standardelor de formare profesională iniţială în învăţământul universitar. Ghid metodologic. Chişinău: CEP USM.

Dumitrașcu, D. L. (2013). Comunicare medicală. Curs pentru studenții de la medicină. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”. 78 p. ISBN 978-973-693-431-5

Ețco, C., et al. (2007). Didactica universitară. Ghid metodologic pentru profesorii universitari. Partea I, Chișinău: CEP Medicina, USMF „Nicolae Testemițanu”. 256 p. ISBN 978-9975-918-76-3

Ețco, C., et. al. (2008). Comunicarea pentru schimbarea comportamentală. Chişinău: CEP Medicina USMF. 163 p. ISBN 978-9975-915-33-5

Floyd, K. (2013).Comunicarea interpersonală. Iaşi: Polirom,502 p., ISBN 978-973-463-34-18

Gerard, F.-M., Pacearca, Ș. (2012). Evaluarea competențelor. Ghid practic. București: Aramis Print, 208 p. ISBN 978-973-679-935-8

Goraș-Postică, V. (2013). Formarea de competențe profesionale în contextul actual al învățământului superior. În: Revista Studia Universitatis, seria Stiinţe ale Educaţiei. Nr. 5 (65). 2013. pp. 31-35. ISSN 1857-2103

Hall, M. (2008). Magia comunicării. Trad. O. Cernat. București: Excalibur, 308 p. ISBN 978-973-1930-07-7

Ionescu-Ruxăndoiu, L. (1995).Conversația: structuri și strategii. București: ALL, 99 p. ISBN 973-571-038-2

Mincu, E., Chiriac, A., Nastasiu, S. (2012). Limba română. Limbaj medical cu suport gramatical și de cultivare a limbii. USMF „Nicolae Testemițanu”. Chișinău: CEP Medicina. 368 p. ISBN 978-9975-113-31-1

Mincu, E. (2017). Terminologia Medicinalis Romaniae. Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei, Centrul de Terminologie. Chișinău: Pontos, 276 p. ISBN 978-9975-51-861-1

Nastasiu, S. (2017b). Manifestarea conexiunii complexe: tipuri de evaluare – competențe de comunicare. În: Tehnici și strategii de specialitate în dinamica limbajelor de specialitate. Departamentul de limbi străine specializate al Universității Babeș-Bolyai, ed. E. Wohl, co-ed.: M. Ștefănescu, R. Mihele. Cluj-Napoca: Ed. Casa Cărții de Știință (ed. acreditată CNCS - B). pp. 176- 185. ISBN: 978-606-17-1249-6

Nastasiu, S. (2017c). Monitorizarea competențelor de comunicare bazate pe limbaj specializat din perspectiva stilului autonom de învățare. În: Tehnici și strategii de specialitate în dinamica limbajelor de specialitate. Departamentul de limbi străine specializate al Universității Babeș-Bolyai, ed. E. Wohl, coed.: M. Ștefănescu, R. Mihele. Cluj-Napoca: Ed. Casa Cărții de Știință (ed. acreditată CNCS - B). pp. 111-118. ISBN 978-606-17-1249-6

Nastasiu, S. (2017). Secvențe metodologice de formare a competențelor comunicative la studenții mediciniști. În: Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae, Științe ale Educației, categoria B. Chişinău: USM, nr. 9 (109), pp. 123-128. - ISSN 1857-2103.

Nastasiu, S. (2018). Abordări conceptuale ale comunicării. Definiții și identitate. În: Revista științifică Studia Universitatis Moldaviae, Științe ale Educației, categoria B. USM, nr. 9 (119). pp. 323-330. ISSN 1857-2103

Nastasiu, S., Goraș-Postică, V. (2018). Perspective lingvistice de dezvoltare a competențelor de comunicare medic-pacient la studenții mediciniști. În: Materialele Simpozionului Internațional „KREATIKON. Creativitate-Formare-Performanță”. Ed. a XIV-a, 23-24 martie, 2018, coord. Cr. Stoica, Sv. Rusnac. Iași-Chișinău: Tipografia Print-Caro. pp. 69-77. ISBN 978-9975-56-579-0

Nastasiu, S. (2018). Glottodrama - o metodă eficientă în formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști. În: Studierea limbii române ca limbă nematernă/străină în contextul valorilor Europene: provocări şi perspective, ed. a 2-a: Materialele conf. naţ. şt.- practice, Chişinău, 20-21 april. 2018. Ch.: Tipogr. „Garomont Studio”, p.45. ISBN 978-9975-134-21-7

Nastasiu, S. (2019). Dezvoltarea competenței de comunicare medic-pacient: abordare psihopedagogică. Studiu monografic. Chișinău: USMF „Nicolae Testemițanu”, CEP: Medicina. 196 p. ISBN 978-9975-82-124-7

Nastasiu, S. (2019). Elemente primordiale de formare a competenţei de comunicare interpersonală medic-pacient prin limbajul specializat” (pag.409-414) publicat în: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale dedicate aniversării de 20 de ani de la fondarea Facultăţii Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei, Ed. a 10-a, Chişinău,5-6 decembrie, 2019 /– Chișinău: ULIM, 2020 ([Tipogr. "Print-Caro"]). – 615 p.,ISBN 978-9975-3371-7-5.

Noica, C. (1987). Comunicare și cumencare. În: Cuvânt împreună despre rostirea românească. București: Ed. Eminescu, pp.188-191. ISBN 973-28-0643-5.

Pânișoară, I.-O. (2015). Comunicarea eficientă. Iași: Polirom, 478 p. ISBN 978-973-46-5479-6.

Sadovei, L. (2008). Competența de comunicare didactică. Repere epistemologice și metodologice. Chișinău: UPS „Ion Creangă”. 172 p.

Saussure, F. (2004). Scrieri de lingvistică generală. Iaşi: Polirom,352 p.ISBN 973-681-436-X

Spinei, A. (2005). Comunicare și comportament. Chişinău: CEP Medicina USMF. 215 p. ISBN 9975-918-23-9

Șevciuc, M. (coord.), et al. (2013). Didactica universitară: studii și experiențe. ed. II. Chișinău: CEP USM. 242 p. ISBN 978-997-543-41

Șoitu, L. (2002). Pedagogia comunicării. Iași: Institutul European. 208 p. ISBN 973-611-199-7

Vicol, N. (2016). Valori și funcții ale limbajului în construcția comunicării: Monografie. Institutul de Științe ale Educației. Chişinău: S. n. Tipogr. Totex- Lux. 557 p. ISBN 978-9975-3060-5-8

Vințanu, N. (2001). Educația Universitară. București: Aramis Print. 271 p. ISBN 973-8066-82-4

Vlădescu, I. (2013). Particularitățile dezvoltării competenței de comunicare didactică în contextul situațiilor de învățare: teză de dr. în șt. pedagogice. Chişinău: S. n. 178 p.

Canale, M., Swain, M. (1980).Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. In: Applied Linguistics. Nr 1. pp.1-47. ISSN 1477-450X.

Canale, M. (1984). A communicative approach to language profi ciency assessment in a minority setting. In: Rivera, C. (Ed.), Communicative competence approaches to language proficiency assessment: Research and application. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 107-122. ISBN 090-502-82-28.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press, pp. 36-38

Chomsky, N. (2006). Language and Mind. Ed. a III-a. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 27-29. ISBN 978-052-167-493-5

Nastasiu, S. (2017e). Configuration Models of Augumentation Strategies Communication Skills for Medical Students. În: Conference Proceedings. The Future of Education. 7th ed., Florence, Italy, 8-9 June 2017. Florence: Ed. PIXEL. pp. 441-445. ISBN 978-88-6292-868-7.

Habermas, Jürgen. (1979). Communication and the Evolution of Society. Londra: Heinemann, pp. 11-12. ISBN 13-978-0807-015-131

Habermas, J. (1997). The Theory of Communicative Action. Translated by Thomas McCarthy, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society, Lifeworld and System: a Critique of Functionalist Reason. Cambridge: Polity Press, 703 p. ISBN 0-8070-1507-5

Hymes, Dell. (1974). Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 260 p. ISBN 978-081-2210-651

Hymes, D. H. (1972). On Communicative Competence. In: PRIDE, J. B., HOLMES, J. (Eds.). Sociolinguistics. Baltimore. USA: Penguin Education, Penguin Books Ltd, pp. 269-293. ISBN 902-721-60-45

Hymes, D. (1972). On communicative competence. In: BRIDE, J. B., HOLMES, J.(eds). Sociolinguistics. Harmondworth: Penguin, pp.167-170. ISBN 902-721-60-45

Peterwagner, R. (2005). What is the Matter with Communicative Competence? An analysis to Encourage Teachers of English to Assesss the very basis of their Teaching. Wien: LIT Verlag, 343 p. ISBN 3-8258-8487-2

Widdowson, H. G. (2007). Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press, 152 p. ISBN 978-0-19-438921-1

Widdowson, H. G. (1983). Learning Purpose and Language Use. In: The ESP Journal. vol.4. issue 2, pp. 171-179. ISSN 0272-2380

Dicționarul explicativ al limbii române. (2012). Ed. a II-a. București: Univers Enciclopedic Gold. 1230 p. ISBN 978-606-8358-20-8

Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. (2005). Ed. a II-a. București: Univers Enciclopedic. 871 p. ISBN 978-606-8162-08-9

Ștefan, M. (2006). Lexicon pedagogic. București: Aranis Print, 383 p. ISBN (10) 973-679-303-6

Johnson, K., Johnson, H. Enciclopedic Dictionary of Applied Linguistics: A Handbook for Language Teaching, Foreign Language Teaching. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2002. 389 p. ISBN-0-631-21482-8

Afanas, A. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare a elevilor în limba străină [online] 2012 [citat la 26.11.2017]. Disponibil: http://ise.page.md/uploads/files/1389967769_monografie-afanas-2012.pdf.

Blajin, C., Duhlicher, O. Corelarea competenței de comunicare în limba străină cu competența de specialitate a studenților nefilologi. In: Revista Studia Universitatis Moldaviae. nr.4 (64), pp. 150-159. [online] 2013 [citat la 02.03.2018]. Disponibil: http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/23.-p.150-159.pdf.

Eșanu-Dumnazev, D. Formarea competenței de comunicare în limba străină la studenții mediciniști. Teză de doctor [online] 2017 [citat 22.01.2018]. Disponibil: https://sites.google.com/site/usttemporar/avize/sustinereatezeidedoctorinconsiliulstiintificspecializatd3653101-02

Ianioglo, M. Competența de comunicare asertivă – valoare de top a dialogului intercultural. [online]. [citat la 12.04.2019]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/111_115_Competenta%20de%20comunicare%20asertiva%20%E2%80%93%20valoare%20de%20top%20a%20dialogului%20intercultural.pdf

Tanase, O. (2015). Obiectivele educației centrate pe competente [online]. [citat 8. 03. 2018]. Disponibil: https://www.academia.edu/30927466/obiectivele_educatiei_centrate_pe_competente.

Nastasiu, S. Formarea competenței de comunicare interpersonală medicpacient la mediciniști. Teză de doctor [on-line] 2019. Disponibil: http://www.cnaa.md/thesis/55089/

Манулик, В. А., Михайлюк, Ю. В. Проблема коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности врача (теоритический аспект) [on-line] 2013 [citat 02.01.2018]. Disponibil: http://docplayer.ru/46079199-Problema-kommunikativnoy-kompetentnosti-vprofessionalnoy-deyatelnosti-vracha-teoreticheskiy-aspekt-manulik-v-a-amihaylyuk-yu-v.html.

Bachman, L. Fundamental Considerations in Language Testing in Focus on English. [on-line] 1990 [citat 06.04.2019]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/325145107_Fundamental_Considerations_in_Language_Testing_in_Focus_on_English

Hymes, D. H. On Communicative Competence. In: PRIDE, J. B., HOLMES, J. (eds). Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth: Penguin. (Part 2), pp. 269-293 [online] 1972 [citat 05.03.2018]. Disponibil: http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/sgramley/Hymes-2.pdf

Cadrul European Comun de referință pentru limbi: învățare, predare, evaluare [online] [citat 12.03.2018]. Disponibil: http://www.infoeuropa.md/files/cadrul-european-comun-de-referinta-pentrulimbi-invatare-predare-evaluare.pdf

Codul de etică a lucrătorului medical și farmacistului [online].[citat 30.01.2018]. Disponibil: http://old.ms.md/_files/1471-Cod%2520etica-brosura.pdf.

Codul deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 192 din 24.03.2017 [online]. [citat 18.07.2018]. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369644.

Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Parlamentul R. Moldova, Codul nr. 152 din 17.07.2014 [online]. [citat la 15.05.2019]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/355156/

Curriculum la Disciplina Limba română și terminologie medicală. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” [online]. [citat 20.08.2018]. Disponibil: http://limbaromana.old.usmf.md.

Legea nr. 263 din 27. 10. 2005 Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului [online] [citat 16.07.2018]. Disponibil: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060.

Legea nr. 264 din 27.10.2005 Cu privire la exercitarea profesiunii de medic [online]. [citat 16.07.2018]. Disponibil:http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060.

Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 2011-2020 [online]. [citat 16.07.2018]. Disponibil: https://ums.usmf.md

Cover for DIDACTIC ASSISTANCE FOR OPTIMIZING DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION: Methodological Guide for the Discipline Romanian as a Foreign Language for Medical Students
Published
October 29, 2020
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-958980-4-4