ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Authors

Заікіна Д. П.
Глива В. А.

Synopsis

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці та безпеки життєдіяльності. Наведені основні поняття напрямку «Охорона праці в галузі» і «Безпека життєдіяльності», розглянуті ризик і засоби його оцінки, висвітлені оцінка психологічних властивостей людини та аналіз системи «людина–середовище», питання профілактики професійної захворюваності шляхом проведення вправ виробничої гімнастики. Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових програм курсів «Охорона праці в галузі» та «Безпека життєдіяльності». Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої освіти з загальноінженерних, економічних і гуманітарних спеціальностей закладів вищої освіти.

References

Закон України «Про охорону праці», 1992, No 2695-XII (із змінами No 2249-VIII від 19.12.2017).

Кодекс законів про працю України, 1971, No 322-VIII (із змінами No 2542-VIII від 18.09.2018).

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 1993, No 4 (із змінами No 2581-VIII від 02.10.2018).

Закон України «Про пожежну безпеку», 1994, No 508 (із змінами No 294 від 26.04.2017).

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 1994, No 27 (із змінами No 2530-VIII від 06.09.2018).

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 1999, No 46-47 (із змінами No 2542-VIII від 18.09.2018).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.No 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», 2011, No 1232 (із змінами No 294 від 26.04.2017).

НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно- правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. No 151 (із змінами No 432 від 20.03.2017).

НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. No 56.

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. No 15.

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. No 9.

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. No 255.

НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій». Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. No 112.

НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. No 132.

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.

Основи охорони праці [Текст] / К. Н.Ткачук, М. О.Халімовський, В. В.Зацарний та ін.. − К. : Основа, 2006. − 448 с.

Основи охорони праці [Текст] / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. − К.: Основа, 2009. − 264 с.

Основи охорони праці [Текст] / В. В.Березуцький, Т. С.Бондаренко, Г. Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В. В.Березуцького. − Х.: Факт, 2005. − 480 с.

Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці [Текст] / А. Русаловський. − К. : Університет «Україна», 2009. − 295 с.

Охорона праці [Текст] / З. М. Яремко, С. В. Тимошук, О. І. Третяк, Р. М. Ковтун; за ред. проф. З. М. Яремка. − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. − 374 с.

Катренко Л. А. Охорона праці [Текст] / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун − Суми: Університетська книга, 2009. − 540 с.

Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст] / В. Жидецький − Львів: УАД, 2006. − 336 с.

ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», 2006, No 168.

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів», 2002, No 476.

ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», 1999, No 42.

ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», 1999, No 37.

ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації», 1999, No 39.

НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями». Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 No 207.

НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. No 15.

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. No 263/121.

ДСТУ 2293-2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», вiд 02.12.2014 р., No 1429.

ДСанПіН «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості танапруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.05.2014 р., No 472/25249.

Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України).

http://www.mon.gov.ua -Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств.

http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.

http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

http://www.oxpaha.ru - ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

http://www.kodeks-luks.ru - Нормативные документы в области охраны труда

Cover for ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Published
August 9, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-954081-7-5
OCLC number (23)
1150362263