MANAGEMENT AND MARKETING IN PHARMACY

Authors

Harkava Victoriia, PhD in Economics, Associate Professor, P. Orlik International Classical University; Prozorova Galina , PhD, Associate Professor, P. Orlik International Classical University; Tatyana Ihnatova, Associate Professor, P. Orlik International Classical University; Red'kina Yevgeniya , PhD, Associate Professor, P. Orlik International Classical University; Viktor Luk'yanchuk, doctor of sciences, professor P. Orlik International Classical University; Olga Zvyagintseva, Doctor of Sciences,  Professor, P. Orlik International Classical University
Keywords: MARKETING IN PHARMACY, MANAGEMENT IN PHARMACY

Synopsis

The monograph solves the current scientific and practical problem, which consists in the analysis of modern principles of management and the main directions of marketing activities at the pharmaceutical company.

References

Барнатович С.В. Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фарм. наук: спец. 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» / С.В. Барнатович. – Х., 2011. – 22 с.

Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 275 с.

Ветютнева Н.О. Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів: колективна монографія / за наук. ред. Н.О. Ветютневої – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – 400 с.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – К.: Лібра, 2004. – 712 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 4-е. вид., доп. – К.: Лібра, 2006 – 717 с.

Гарматюк, О. В. Маркетингова політика комунікацій у фармації / О. В. Гарматюк, А. А. Автомеєнко // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 1(2). – С. 35–41.

Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька; за ред. д-ра фарм. наук, проф. Б.П. Громовика. – К.: Медицина, 2008. – 752 с. 2.

Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Мороз Л.А., Чухрай Н.И. Фармацевтичний маркетинг: Навчальний посібник; збірник вправ/ під ред. Л.А. Мороз. – Львів, Наутилус, 2000. – 320 с.

Дикань Н.В. Менеджмент: навч. посіб. / Н.В. Дикань, І.І. Борисенко – К.: Знання, 2008. – 389 с.

Жуков С.А., Котунович В.О. Маркетинг та інформаційне забезпечення в галузі охорони здоров'я / С. А. Жуков, В. О. Котунович // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. – С.165-171.

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96ВР (із змінами) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80

Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика: підруч. / А.В. Зозулев. –Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – Барнатович С.В. Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фарм. наук: спец. 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» / С.В. Барнатович. – Х., 2011. – 22 с.

Король І. В. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Король; МОН України, Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань: Візаві, 2018. – 191 с

Кузьмін О.Є, Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

Лікарські засоби. Належна виробнича практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016. – K.: МОЗ України, 2016. – 335 с. – (Стандарт МОЗ України).

Мельник, Ю.М. Особливості комплексу маркетингу в системі інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств [Текст] / Ю.М. Мельник, Ю.О. Голишева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4. – С. 27-39.

Менеджмент у фармації: підручник / О.Є. Кузьмін, Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, О.Г. Мельник – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. – С. 264-309.

Мнушко З. М. Маркетингова політика комунікацій: моногр. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, О. Ю. Рогуля та ін.; за ред. проф. З. М. Мнушко. – Х.: Вид-во НфаУ, 2010. – 168 с.

Мнушко З.М., Дихтярева Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації ч.1, ІІ. Маркетинг у фармації. Підручник для фарм. вузів і факультетів / під ред. З.М. Мнушко. – Харків „Основа” в-во НФаУ, 2007. – 288 с.

Мнушко, З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. II. Маркетинг у фармації: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова; за ред. З. М. Мнушко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2010. – 512 с.

Пилипенко С.М., Пилипенко А.Л. Менеджмент: Навч. посіб. – X.: ХДЕУ, 2002. – 208 с.

Решетілова Т.Б. Маркетингові дослідження: підручник: [Електронний ресурс] / Т.Б. Решетілова, С.М. Довгань; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – 357 с. – Режим доступу: http://nmu.org.ua

Скібіцька Л.Ї. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 416 с.

Толочко В.М., Міщенко І.В., Великий Д.Л. та ін. Управління фармацією: підручник/ За ред. В.М. Толочка. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 388 с.

Шульгіна Л.М. Особливості фармацевтичного маркетингу: стратегічний аспект / Шульгіна Л.М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – №4(20). – С.112–114.

Фармацевтична енциклопедія//Голова ред. ради та автор передмови В.П. Черних. – К.: «Моріон», 2005. – 848 с

Cover for MANAGEMENT AND MARKETING IN PHARMACY
Published
March 15, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-960619-6-6