Henryk Siemiradzki. Parnas

Authors

Yuriy Yamash
Ph.D., doktorant, Lviv National Academy of Arts
https://orcid.org/0000-0002-3259-083X
Keywords: Henryk Siemiradzki, Parnas

Synopsis

The monograph of Yuriy Yamash “Henryk Siemiradzkiy, Parnas”, is dedicated to one of the most well­known and interesting and monumental work, the art pearl of European and world level – front canvas “Parnas” – which has been kept safe in Lviv and beautifies the stage of Lviv Opera. New scientific survey includes not known and little known facts in the history of creating theatre parterre, instances in biography of its author, Henryk Siemiradzki. Detailed artistic analysis of the creation composition is presented for the first time.
The book will be interesting to the wide circle of readers – architectures, historians and theatre critics, lovers of creative and theatre art, regional ethnographers, artists, students and young people.

References

24 жовтня виповнилося 173 роки від дня народження Генріха Семирадського [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Печенізької районної ради. 2016. Режим доступу до ресурсу: https://qrgo.page.link/Prhyy

Антонович Д. Дмитро Безперчий. Прага: Видавництво Української Молоді, 1926, 15 с. (Майстри українського мистецтва).

Безперчий Дмитро Іванович // Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. І.М.Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. К., 2003–2019.

Боднар О. Я. Золотий переріз неевклідова геометрія в науці і мистецтві. Львів: Українські технології, 2005, 197 с.

Боднар О. Я. Учение о гармонии – в систему образования [Электронный ресурс] // «Академия Тринитаризма». Режим доступа: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/006a/02320007.htm

Волошина С. Дмитрий Безперчий – харьковский учитель Генриха Семирадского // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 2002, № 9, с. 16–21.

Вуйцик В. С. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. Львів: Каменяр, 1991, 176 с.

Вуйцик В. С., Липка Р. М. Зустріч зі Львовом. Львів: Каменяр, 1987, 156 с.

Генріх Семирадський [Електронний ресурс] // Wikipedia. 2021. Режим доступу до ресурсу: https://qrgo.page.link/QctJu

Гордеев Д. П. Материалы для художественной летописи г. Харькова. X., 1914.

Денисенко О. Генріх Семирадський у Харкові // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 9: Творча постать Г. Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури: Збірник наукових праць Другої міжнародної науково практичної конференції, 2002, с. 36–42.

Денисенко О. Г. Семирадський: від Харкова до Риму // Видатні поляки Харкова : матеріали Міжнар. наук. симп., Харків, 7 груд. 2001 р. Харків, 2012, с. 38–51. (Польський альманах; вип. V).

Дудич І. Мета-МОРФО-за Фантазії Генрика Семирадзького у куртині «Парнас» // Мистецька освіта в Україні та світі: стандарти професіоналізму та нова комунікативна реальність / Збірник матеріалів науковотеоретичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. Львів: ЛНАМ, 2019, с. 30.

Енциклопедія українознавства / Наукове товариство імені Шевченка. Париж, 1955– 2003.

Карнацевич В. Л. Семирадский Генрих Ипполитович // 100 знаменитых харьковчан. Харьков, 2005, с. 375–380

Карпова Т. Л. Вдохновение Рима: жанр «античных идиллий» в творчестве Генриха Ипполитовича Семирадского [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docplayer.ru/113044269-Tatyana-l-karpova-73vdohnovenie-rima-zhanr-antichnyhidilliy-v-tvorchestve-genriha-ippolitovichasemiradskogo.html

Карпова Т. Л. Генрих Семирадский. СПб., 2008, 400 с.

Климов П. Ю. Генрих Семирадский. М.: Арт-Родник, 2001.

Корсик Ю. Постать і творчість Г. Семирадського в річищі сучасної мистецтвознавчої науки // Художня культура. Актуальні проблеми. Збірник наукових праць, 2009, випуск 9, с. 410–440.

Лебедева Д.Н. Генрих Семирадский. 1843–1902. М.: Арт-Родник, 2006, 96 с.

Микола Мурашко. Спогади старого вчителя [Електронний ресурс] // Бібліотека українського мистецтва. Режим доступу до ресурсу: http://uartlib.org/allbooks/istoriyaukrayinskogo-mistetstva/mykolamurashkospogady-starogo-vchytelya/

Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997, 700 с.

Митці України : Енциклопедичний довідник / упоряд. : М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992, 848 с.

Мурашко Н. Воспоминания старого учителя. Киев: Типография Кульженко, 1907, 281 с.

Новацький К. Завіси міського театру в Кракові // Наукові праці Ягеллонського університету «Opus Musealia», 1986, випуск 1, с. 85–105.

Овсійчук В. Архітектурні пам’ятки Львова. Львів: Каменяр, 1969, 170 с.

Островский Г. С. Львов. Л.: Искусство, 1975, 208 с.

Паламарчук О., Пилип’юк В. Львівська опера. Львів: Світло і тінь, 2000, 256 с.: іл.

Паламарчук О., Пилип’юк В. Львовский государственный академический театр оперы и балета им. Ивана Франко. Фотопутеводитель. Киев: Мистецтво, 1988, 237 с.

Паламарчук О. Р., Едер Т. О. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка: Фотонарис / 2-ге видання, доповн. Львів: Каменяр, 1989, 80 с.: іл.

Прожогин Н. Генрих Семирадский в Риме // Творча постать Г. Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури / Вісник Харківськогої державної академії дизайну та мистецтв. Харків, 2002, № 9.

Рибін С. В. Г. Семирадський і сучасні проблеми академічної мистецької освіти в Харкові // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтва, 2002, № 9, с. 104–110.

Семирадский, Генрих Ипполитович [Електронний ресурс] // Wikipedia. 2021. Режим доступу до ресурсу: https://qrgo.page.link/fLzjE

Сусак В. = Susak, Vita. Henryk Siemiradzkiwe Lwowie = Генріх Семирадський у Львові : dzieła ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki / Vita Susak. Stalowa Wola : [Muzeum Regionalne w Stalowej Woli], 2007, с. 25.

Сусак В. По примеру богов (Скульптура в произведениях Г. И. Семирадского) // Искусство золотой середины. Русская версия. Москва, 2009, с. 120–125.

Сусак В. В. Феномен Семирадского // ХIХ век: Целостность и процесс. Вопросы взаимодействия искусств. М.: Пинакотека, 2002, с. 249–259.

Труш І. Новий театральний будинок і вигляд на будуче // Артистичний вісник, 1905, №5, с. 49.

Труш І. Зі смертю Генрика Сємірадзького… // Науково-літературний вістник, 1902, т. 20, кн. 11, с. 26.

Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. – 2-ге вид. К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.

Черкаська Г. Перша професійна художниця України [Електронний ресурс] // UaModna. 2017. Режим доступу до ресурсу: https://uamodna.com/articles/persha-profesiynahudozhnycya-ukrayiny/

Черкаська Г. Син Польщі та України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uamodna.com/articles/genrik-semygradsjkyyevropeysjkyy-geniy-rodom-z-ukrayiny/

Чернова М. Дмитро Іванович Безперчий. Київ: Мистецтво, 1963

Шевченківський словник : у 2 т. / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Академії Наук УРСР. Київ : Головна редакція УРЕ, 1978.

Шевырев С.П. Итальянские впечатления. СПб.: Академический проект, 2006.

Ямаш Ю. Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004, 192 с.

Ямаш Ю. Архітектура Львівської опери. Львів: Простір-М, 2020, 152 с.

Czas, 1892, № 42, 21 lut.

https://www.dorotheum.com/en/l/6004008/

https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/russian-pictures-2?locale=en

Kotowski D. Brednie estetyczne // Kurjer Lwowski, 1901, № 23.

Litynski M. Pamiątkowy opis teatru miejskiego we Lwowie. Lwów: Nakładem autora, 1900, 35 s.

Marczak-Oborski S. Teatr w Polsce: 1918–1939. Welkie osrodki. W., 1984, s. 302.

Zapolska G. Kurtyna Siemiradzkiego // Slowo Połskie, 1901, 16 stycznia, s. 3.

Cover for Henryk Siemiradzki. Parnas
Published
July 20, 2021
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-961947-9-4