TAXATION OF INDIVIDUALS: THEORY AND PRACTICE

Authors

Agzamov Avazkhon
Ph.D. Docent, TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
Keywords: TAXATION OF INDIVIDUALS

Synopsis

The monograph examines the scientific and theoretical views on improving the practice of taxation of individuals and the sources of taxation of the personal income. The problems that exist in the practice of taxation of individuals and the ways to solve them have been mentioned. The monograph is intended for professors, specialists and researchers, senior researchers, trainees in economics, graduate students and students interested in the study of problems of taxation and taxation, including the taxation of individuals.

References

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – 62 б.

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 24 декабрдаги “Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2019 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-508-сон Қонуни.

Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 52-I-сон; 2014 й., 36- сон, 452-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда; 2016 й., 52-сон, 597-модда).

Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 33-сон, 439-модда, 52-сон, 645-модда; 2016 й., 1-сон, 2-модда, 17-сон, 173-модда, 39-сон, 457-модда).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. – www.lex.uz

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги «2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида»ги ПФ-5308-сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида” ги ПФ-5468-сон Фармони.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2003 й. 46 б.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 22 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг 2016 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида» ПҚ-2455-сонли Қарори.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги «Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5116-сонли Фармони.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг 2018 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари тўғрисида»ги ПҚ-3454-сонли Қарори.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 февралдаги “Солиқ қонунчилигини тубдан такомиллаштириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” Ф-5214-сонли Фармойиши.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 26 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг 2019 йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети параметрлари ҳамда 2020-2021 йилларга бюджет мўлжаллари тўғрисида»ги ПҚ-4086-сонли Қарори.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги “Илмий-инновацион ишланма ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш чоратадбирлари тўғрисида”ги 24-сонли қарори.

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиш керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017.

Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2018. – 55 б.

Агзамов А.Т., Анаркулов А.Д. Фискальная оценка действующих функций и принципов налогообложения физических лиц в Республике Узбекистан. // Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техника институти Ахборотномаси. – Т., 2019. №2. 151-155-б. (08.00.00; №24)

Агзамов А.Т. К вопросу элементов налогообложения доходов от капитала и ее принципов // “Ўзбекистон Республикасининг Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари”. Конференция материаллари. – Тошкент: ТДИУ, 2019 й. 27-28 май. 200-208-б.

Агзамов А.Т. Бюджетно-налоговая политика и экономический рост // Тридцать вторые Международные Плехановские чтения: Материалы международной научно-практической конференции (1-2 февраля 2019 г.). – Выездная сессия в г. Ташкенте. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2019. – с. 353-354.

Агзамов А.Т. Жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг фискал самарадорлиги. «Халқаро молия ва ҳисоб» электрон журнали. Тошкент, 2019. №1, январь-февраль. (08.00.00 №19)

Cover for TAXATION OF INDIVIDUALS: THEORY AND PRACTICE
Published
December 27, 2021
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-962343-6-0