Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання

Authors

Кононова О. Є.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і маркетингу ДВНЗ ПДАБА
Шпатакова О. Л.
аспірант кафедри фінансів, обліку і маркетингу ДВНЗ ПДАБА

Synopsis

У методичних вказівках приведена контрольна робота з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» яка виконується на основі фактичних даних фінансової та статистичної звітності підприємства. Дану контрольну роботу студенти виконують на прикладі підприємства, яке обирається самостійно. Для написання контрольної роботи слід мати інформацію про діяльність підприємства, підпорядкованість, організаційно-правову форму власності, особливості діяльності, склад та динаміку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат тощо.

References

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України 19.01.2006 No 14 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз : [навч. посібник] / Ф. Ф. Бутинець.– Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680 с.

Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. Організація і методика економічного аналізу: [навч. посібник]. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с. 4. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. - Рівне: НУВГП, 2005. – 369 c.

Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : [навч. посіб. – 2-ге вид.] / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 326 с.

Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика : [підручник. - 2-ге вид.] / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. - Львів: Магнолія 2006, 2007.- 440 с.

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року No 433 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз : [навч. посібник].– К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : [підручник].- Тернопіль: Економічна думка, 2004.-416с.

Селівестрова Л. С. Фінансовий аналіз: [навч.-метод. посіб.] / Л. С. Селівестрова, О. В. Скрипник; за ред. С. М. Безрутченка. - К.: ЦУЛ, 2012. - 274 с. 8. Серединська В. М. Економічний аналіз : [навч. посібник] / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. – 624 с.

Шевчук В. О. Аналіз господарської діяльності : [навч. посібник] / В. О. Шевчук, О. В. Коновалова, В. П. Пантелеев. - К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. – 399 с.

Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : [навч. посібник] / О. О. Шеремет . – К. : Кондор, 2009 . – 194 с.

Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій : [навч. посібник] / Н. Г. Шпанковська, Г. О. Король, К. Ф. Ковальчук. - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 328 с.

Cover for Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання
Published
November 20, 2019
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-955313-6-1